Tillbaka

Inrikesministeriet föreslår tilläggsfinansiering för polisens materielanskaffningar, den totala budgeten minskar fortfarande

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2017 12.50
Pressmeddelande 79/2017

Inrikesministeriet föreslår ett anslag på sammanlagt 1 472 miljoner euro för sitt förvaltningsområde 2018. Allt som allt är budgetförslaget 2018 ca 50 miljoner euro mindre jämfört med 2017 års ordinarie budget. I förhållande till föregående år är det fortfarande utgifterna för mottagande av asylsökande som minskar mest. Man uppskattar att antalet asylsökande inte ökar jämfört med i år och att personer som lämnat in sin asylansökan 2015 så småningom lämnar mottagningssystemet.

Regeringen beslutade våren 2017 om tilläggsresurser för myndigheter med ansvar för den inre säkerheten 2018–2021. Inrikesministeriets budgetförslag för nästa år grundar sig på detta s.k. rambeslut. Vid regeringens budgetförhandlingar den 30–31 augusti ska man ännu behandla vissa projekt som är viktiga med tanke på den inre säkerheten och som inte beaktades i rambeslutet.

Tilläggsfinansiering till polisen för materiel och cyberförmåga

Enligt rambeslutet från i våras får polisen år 2018 ett tilläggsanslag på sammanlagt 34,5 miljoner euro för att förbättra den inre säkerheten. Med detta anslag kan man trygga polisens operativa verksamhetsförmåga och de nuvarande 7 200 polistjänsterna i Finland.

Utöver detta föreslår inrikesministeriet i sitt budgetförslag en tilläggssatsning på 7 miljoner euro för polisens materiel i synnerhet för att bemöta hotet om terrorism och ett tillägg på 3 miljoner euro för att öka polisens cyberförmåga. Både extra personal och investeringar i teknik behövs för att bemöta it-brottsligheten som ständigt växer.

För Skyddspolisens verksamhet föreslås 27,6 miljoner euro för nästa år. I rambeslutet från i våras anvisas ett tilläggsanslag på 3,5 miljoner euro för att trygga Skyddspolisens resurser från och med 2018.

Det antas att antalet asylsökande förblir oförändrat

Enligt uppskattning anländer ca 7 000 asylsökande till Finland 2018. Uppskattningen är densamma som i år. I antalet ingår eventuella omplaceringar av asylsökande inom EU. För Migrationsverkets och de statliga förläggningarnas omkostnader 2018 föreslås 49 miljoner euro. Ett anslag på sammanlagt 193 miljoner euro föreslås för utgifter för köpta tjänster för mottagandet av flyktingar och asylsökande, för att stödja frivillig återresa samt för stöd till asylsökande.

Inrikesministeriet föreslår dessutom att flyktingkvoten höjs från nuvarande 750 personer till 1 050 personer 2018. Genom att höja flyktingkvoten hjälper man de flyktingar som har det allra sämst ställt. Regeringen beslutar om storleken av flyktingkvoten vid budgetmanglingen. Kommissionen har ofta uppmanat medlemsländerna att höja flyktingkvoten som ett sätt att bemöta den svåra situationen.

Det föreslås att Gränsbevakningsväsendet beviljas tilläggsfinansiering för anskaffning av havsbåtar

För Gränsbevakningsväsendets utgifter föreslås ett anslag på sammanlagt 251,3 miljoner euro för det kommande året. Gränsbevakningsväsendet strävar efter att inom de närmaste åren ersätta de föråldrade kustbevakningsbåtar som skaffats på 1960–1980-talen, och behovet av tilläggsanslag för anskaffningen ingår i ministeriets förslag. Den materiel som används för sjöräddning bör vara pålitlig under alla omständigheter. Genom att ersätta kustbevakningsbåtarna strävar man efter en kostnadseffektiv båttyp som förenar menföres-, räddnings-, släcknings- och oljebekämpningsförmåga.

Reformen av räddningsväsendet kräver utveckling av datasystem

För räddningsväsendets och nödcentralsverksamhetens utgifter föreslås sammanlagt 72,7 miljoner euro 2018. 5,5 miljoner euro av detta används för utvecklingen av ett enhetligt data- och kommunikationssystem som reformen av räddningsväsendet kräver.

Tryggandet av nödcentralsverksamheten förutsätter att antalet personal förblir minst på nuvarande nivå i synnerhet när det nya nödcentralsdatasystemet tas i bruk. För detta ändamål föreslås ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro. Efter övergångsperioden minskar behovet av jourhavande vid nödcentralen.

Förslaget till budget (på finska) för inrikesministeriets förvaltningsområde 2018 finns att läsa på inrikesministeriets webbplats: http://intermin.fi/sv/ministeriet/planering-och-uppfoljning-av-verksamhet-och-ekonomi

Ytterligare uppgifter

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510, jukka.aalto@intermin.fi

begäran om intervjuer med inrikesminister Paula Risikko: Tiina Rytilä, specialmedarbetare, tfn 040 566 6649, tiina.rytila@intermin.fi

Det senaste