Ajankohtaisiin

Förslag till ändring av räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet skickades på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2022 9.02
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har skickat ett propositionsutkast om ändring av räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet på remiss. Remissbehandlingen pågår till den 20 maj 2022.

Ledningen av och samarbetet inom räddningsverksamheten regionalt och nationellt

Enligt förslaget ska bestämmelser om ledningen av och bistånd vid räddningsverksamheten inom ett samarbetsområde för räddningsverksamhet samt om ledningen och planeringen av räddningsverksamheten på riksnivå tas in i räddningslagen.

Det föreslås att befogenheterna för räddningsledare ändras så att de kan användas redan innan en olycka inträffar, om risken för olycka är uppenbar. Bestämmelserna om lägesbildverksamheten inom räddningsverksamheten och rätten att få uppgifter om den föreslås bli specificerade.

Brandsäkerhet och övriga frågor

I räddningslagen föreslås ändringar när det gäller skyldigheten att skaffa och underhålla brandvarnare i bostäder. Det föreslås också att bestämmelserna om räddningsverkets tillsynsuppgift preciseras.

Genom propositionen fogas till lagen också bestämmelser om en delegation för civil beredskap. 

Att utnyttja yrkeskvalifikationer som förvärvats i ett annat EU- eller EES-land

Det föreslås att lagen om Räddningsinstitutet ändras så att Räddningsinstitutet kan besluta om godkännande i Finland av yrkeskvalifikationer som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Godkännande av yrkeskvalifikationerna gör det möjligt att vara verksam som sådant manskap, underbefäl och befäl i huvudsyssla som är anställda vid ett räddningsverk eller att vara verksam som sotare eller jourhavande vid nödcentralen.

Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2024.

Ytterligare information:
Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@govsec.fi