Takaisin

Propositionen om reformering av sotningen på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2017 9.54
Pressmeddelande 36/2017

Ett utkast till regeringsproposition med förslag till ändring av bestämmelserna om sotning har beretts vid inrikesministeriet. Enligt propositionen ska det lokala räddningsväsendet inte längre ha skyldighet att sörja för ordnandet av sotningstjänster inom sitt område. Detta innebär att det nuvarande distriktssotningssystemet upphör. I fortsättningen ska sotning vara fritt konkurrensutsatt företagsverksamhet där byggnadens ägare eller innehavare beställer tjänsten av den företagare som han eller hon önskar.

Räddningsverken övervakar att fastigheternas sotningsskyldighet fullföljs på samma sätt som för närvarande. Regelbunden sotning förbättrar brandsäkerheten och vid omställningen behövs det från räddningsverkens sida extra satsningar på rådgivning och information till fastighetsägarna.

Inrikesministeriet sände utkastet till proposition om reformering av sotningen på remiss den 20 april. Remissbehandlingen tar åtta veckor och ett diskussionsmöte om propositionen ordnas i maj. Det lagutkast som nu sändes på remiss är ett tjänstemannaförslag. Förslaget preciseras vid behov på basis av den respons som fås under remissbehandlingen.

För närvarande tillämpas distriktssotningssystemet i största delen av landet. Distriktssotningssystemet utgår från att räddningsverket konkurrensutsätter och väljer områdets sotningsföretag samt beslutar om avgiften för sotning. I vissa delar av landet har man redan frångått distriktssotningssystemet. Nu övergår man i hela landet till samma system som i Östra och Mellersta Nyland och t.ex. i Villmanstrand och Imatra. Erfarenheterna från det nya systemet är goda.

Den nuvarande skyldigheten för byggnadens ägare och innehavare att se till att sotningen utförs hålls kvar, men den ska förtydligas i synnerhet när det gäller underhåll av eldstäder och rökkanaler. Omfattningen av sotningsarbetet och intervallerna ändras inte. För att förtydliga regleringen ska de närmare bestämmelserna föras över från inrikesministeriets förordning till räddningslagen.

Kravet på yrkesexamen för sotare ändras inte. Yrkesexamen är det enda kravet för att få grunda ett sotningsföretag.

Beredningen baserar sig på en förstudie där man utredde hur den gällande regleringen fungerar samt behoven av att ändra lagstiftningen. Under beredningen har aktörer och intressentgrupper inom branschen hörts regelbundet. Reformen har samband med regeringens mål att minska kommunernas uppgifter, lätta på regleringen och förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet.

Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i augusti 2017 och att lagen ska träda i kraft från ingången av 2018.

Man kan bekanta sig med propositionen om sotning och lämna sitt yttrande senast den 13 juni 2017 på adressen utlåtande.fi

Mer information om beredningen av reformen

Ytterligare information

Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi
Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 432, kirsi.rajaniemi@intermin.fi
Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 419, veli-pekka.hautamaki@intermin.fi

Uusimmat

Palomies ja Pelastuskoulun logo Tiedote
Helsinki Pelastustoimi, 1.12.2023 15:58
Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 24.11.2023 13:51
Henkilökuva Kolumni
inrikesministeriet Pelastustoimi, 23.11.2023 8:56
Kaksi miestä tietokoneen äärellä varastohallissa. Vasemmalla Pelastusopiston roll-up. Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 17.11.2023 13:40
Mies istuu sohvalla ja katsoo kameraan. Kolumni
inrikesministeriet Pelastustoimi, 9.11.2023 13:24