Takaisin

Nuohouksen uudistamista koskeva esitys lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2017 9.54
Tiedote 36/2017

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi nuohousta koskevien säännösten muuttamiseksi. Esityksen mukaan alueen pelastustoimelta poistettaisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Tämä tarkoittaisi nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan nuohoojalta.

Pelastuslaitokset valvoisivat kiinteistöjen nuohousvelvoitteen toteutumista nykyiseen tapaan. Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta, ja muutosvaiheessa pelastuslaitoksilta tarvitaan lisäpanostusta kiinteistönomistajien neuvontaan ja viestintään.

Sisäministeriö lähetti nuohouksen uudistamista koskevan esitysluonnoksen lausuntokierrokselle 20. huhtikuuta. Lausuntokierros kestää kahdeksan viikkoa, ja esityksestä järjestetään kuulemistilaisuus toukokuussa. Nyt lausunnolle lähtenyt lakiluonnos on virkamiesesitys. Ehdotusta tarkennetaan tarvittaessa lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on jo luovuttu. Nyt koko maassa siirryttäisiin samaan järjestelmään kuin Itä- ja Keski-Uudellamaalla ja esimerkiksi Lappeenrannassa ja Imatralla. Uudesta järjestelmästä saadut kokemukset ovat hyviä.

Rakennuksen omistajan ja haltijan nykyinen velvoite huolehtia nuohouksesta säilytettäisiin, mutta velvoitetta selvennettäisiin erityisesti tulisijojen ja savuhormien kunnossapidon osalta. Nuohoustyön sisältö ja nuohouksen määrävälit säilyisivät ennallaan. Sääntelyn selkeyttämiseksi tarkemmat säännökset nostettaisiin sisäministeriön asetuksesta pelastuslakiin.

Nuohoojan ammattitutkintovaatimus pidettäisiin nykyisenä. Ammattitutkinto olisi ainoa vaatimus nuohousyrityksen perustamiselle.

Valmistelu pohjautuu esiselvityshankkeeseen, jossa selvitettiin nykyisen sääntelyn toimivuutta ja lainsäädännön muutostarpeita. Valmistelun aikana on kuultu säännöllisesti alan toimijoita ja sidosryhmiä. Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin vähentää kuntien tehtäviä, keventää sääntelyä ja parantaa yritystoiminnan edellytyksiä.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa 2017, ja laki tulisi voimaan vuoden 2018 alusta.

Nuohousta koskevaan esitykseen voi tutustua ja lausuntonsa antaa viimeistään 13.6.2017 osoitteessa lausuntopalvelu.fi

Lisätietoa uudistuksen valmistelusta

Lisätietoja

yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi
neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432, kirsi.rajaniemi@intermin.fi
pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, p. 29 548 8419, veli-pekka.hautamaki@intermin.fi