Ajankohtaisiin

Kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevaa lainsäädäntöä tarkennetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2016 14.17
Tiedote

Valtioneuvosto on hyväksynyt hallituksen esityksen muutoksista lakeihin, joilla säännellään kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista sisäministeriön hallinnonalalla. Päätöksenteon lisäksi muutokset koskevat muun muassa suomalaisten ja ulkomaalaisten virkamiesten oikeuksia ja velvollisuuksia kansainvälisen avun tilanteissa. Tarkoitus on myös tarkentaa ja selventää sitä, miten suomalaiset viranomaiset voivat tukea toisiaan kansainvälisen avun tilanteissa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Sisäministeriön hallinnonalalla on useita kansainvälisiä ja EU-tason järjestelyitä, joita hyödyntäen poliisi-, pelastus- ja rajaturvallisuusviranomaiset voivat antaa ja vastaanottaa apua sisäistä turvallisuutta koskevien uhkien ja riskien torjunnassa ja hallinnassa. EU:n tasolla jäsenvaltioilla on käytössään esimerkiksi unionin pelastuspalvelumekanismi ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen kirjattu yhteisvastuulauseke, joka velvoittaa jäsenvaltiot pyydettäessä antamaan apua, kun toiseen jäsenvaltioon kohdistuu terrori-isku, luonnon aiheuttama suuronnettomuus tai ihmisen aiheuttama suuronnettomuus.

Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet samat kuin kotimaassa

Muutoksia ehdotetaan päätöksentekoon kansainvälisen avun tilanteissa. Päätöksen avun antamisesta tai pyytämisestä tekisi avun sisällöstä riippuen valtioneuvosto, sisäministeriö tai sisäministeriön hallinnonalan virasto.

Viranomaisten tukea koskevissa ehdotuksissa merkittävimpänä uudistuksena on puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen mahdollisuus antaa asevoiman käyttöä sisältävää tukea poliisille Suomen alueen ulkopuolella. Poliisi voisi siis käyttää voimakeinoja puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen avustuksella sotavarusteilla poliisitehtävän suorittamiseksi kansainvälisen avun tilanteessa. Tällainen voimakeinojenkäyttö on rajattu vain terrorismin torjuntaan.

Poliisilakiin ehdotettavilla muutoksilla pantaisiin myös täytäntöön yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin erityistoimintayksiköiden välillä tehty neuvoston niin sanottu Atlas-päätös. Suomessa yhteistyö koskee esimerkiksi poliisin valtakunnallista valmiusyksikköä (ns. Karhu-ryhmä).

Muutoksia ehdotetaan myös suomalaisten ja ulkomaalaisten virkamiesten oikeuksiin ja velvollisuuksiin kansainvälisen avun tilanteissa. Ajatuksena on, että suomalaisen virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet olisivat samat ulkomaan virantoimituksessa kuin kotimaan virantoimituksessa.

Kiinteä yhteys ulkoministeriön ja puolustusministeriön hankkeisiin

Esityksellä on kiinteä yhteys ulkoministeriön ja puolustusministeriön vastaaviin hankkeisiin. Ulkoministeriön hanke koskee ylimpien valtioelinten päätöksentekoa kansainvälisen avun tilanteissa. Puolustusministeriön hanke koskee puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamista.

Jälkimmäisessä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa puolustusvoimista annetun lain säännöksiä kansainvälisen avun antamisesta ja osallistumisesta muuhun kansainväliseen toimintaan toisen viranomaisen tukena ja lisättäväksi säännökset apua antavan henkilöstön toimivallasta ja oikeudesta voimakeinojen käyttämiseen.

Lisätietoa hankesivulta:
www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/kansainvalinen_apu

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tapio Puurunen, 0295 488 254, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat

Väestönsuojan varustelaatikko. Tiedote
Pelastusopistosisäministeriö Pelastustoimi, 29.5.2023 13:00
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.5.2023 14:38
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 28.4.2023 10:13
Tiedote sisäministeriö Pelastustoimi, 26.4.2023 16:41