Tillbaka

Precisering av lagstiftning om lämnande och mottagande av internationellt bistånd

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2016 14.17
Pressmeddelande

Statsrådet har godkänt regeringens proposition om ändring av de lagar inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller lämnande och mottagande av internationellt bistånd. Förutom beslutsfattandet gäller ändringarna bland annat rättigheter och skyldigheter för de tjänstemän från Finland och främmande stater i situationer som rör internationellt bistånd. Meningen är också att precisera och förtydliga hur finska myndigheter kan stöda varandra i situationer som rör internationellt bistånd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde finns det många arrangemang både internationellt och inom EU som kan utnyttjas av polis-, räddnings- och gränsbevakningsmyndigheter för att lämna och ta emot bistånd för bekämpning och hantering av hot och risker som gäller den interna säkerheten. På EU-nivå har medlemsstaterna tillgång till exempel till unionens civilskyddsmekanism och till solidaritetsklausulen i fördraget om Europeiska unionens funktionsätt som förpliktigar medlemsstater att på begäran bistå med hjälp om en annan medlemsstat utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof orsakas av människor.

Rättigheter och skyldigheter för tjänstemän samma som i Finland

Ändringar föreslås i beslutsfattandet för situationer som rör internationellt bistånd. Beslut om att lämna eller begära bistånd fattas beroende på innehållet av statsrådet, inrikesministeriet eller ett ämbetsverk inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

I förslaget om myndighetsbistånd handlar den mest betydande reformen om försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets möjlighet att ge assistans i form av vapenmakt åt polisen utanför finskt territorium. Polisen kan alltså med hjälp av försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet använda också militära maktmedel vid utförandet av ett polisuppdrag när det gäller internationellt bistånd. Ett sådant bruk av maktmedel är begränsat till bekämpning av terrorism.

Genom de ändringar som föreslås i polislagen genomförs rådets s.k. Atlasbeslut om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper. I Finland gäller samarbetet till exempel polisens nationella beredskapsenhet (den så kallade Karhugruppen).

Ändring föreslås också i rättigheterna och skyldigheterna för tjänstemän från Finland och främmande stater i situationer som rör internationellt bistånd. Tanken är att finska tjänstemäns rättigheter och skyldigheter ska vara desamma oberoende av om tjänsten utövas i Finland eller utomlands.

Nära samband med utrikesministeriets och försvarsministeriets projekt

Propositionen har ett nära samband med motsvarande projekt vid utrikesministeriet och försvarsministeriet. Utrikesministeriets projekt gäller de högsta statsorganens beslutsfattande i situationer som rör internationellt bistånd. Försvarsministeriets projekt gäller ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen.

I den senare nämnda propositionen föreslås det bland annat att bestämmelserna om lämnande av internationellt bistånd och om deltagande i annan internationell verksamhet som stöd för en annan myndighet i lagen om försvarsmakten ska ändras och att bestämmelser om befogenheterna och rätten att använda maktmedel för den personal som lämnar bistånd ska fogas till.

Mera information från projektsidan:
www.intermin.fi/sv/lagberedning/internationellt_bistand

Ytterligare information:
specialsakkunnig Tapio Puurunen, 0295 488 254, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste