Takaisin

Jälkiraivausvelvoite koskemaan myös säteilyonnettomuuksia ja öljyvahinkoja

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2021 15.31
Uutinen
lausunnoilla.

Suomi on EU-komission vaatimuksesta täsmentämässä pelastuslain mukaista jälkiraivausvastuuta. Jatkossa velvollisuus koskisi tulipalojen lisäksi säteilyvaaratilanteita, öljyvahinkoja ja muita onnettomuuksia. Samalla pelastuslakia ja asetusta ulkoisista pelastussuunnitelmista muutettaisiin niin, että vaatimus ratapihojen ja satama-alueiden pelastussuunnitelmista säilyisi jatkossakin laissa.

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle pelastuslain muutosta koskevan luonnoksen hallituksen esityksestä, joka koskee erilaisten onnettomuuksien jälkiraivausta ja -vartiointia sekä vaarallisten aineiden kuljetusta hoitavia ratapihoja. Muutos koskee myös sisäministeriön asetusta ulkoisista pelastussuunnitelmista.

Pelastuslakia täsmennettäisiin ehdotuksen mukaan niin, että tulipalojen jälkiraivausta ja -vartiointia sekä torjuntaa koskeva sääntely koskisi jatkossa myös öljyvahinkoja, säteilyvaaratilanteita ja muita onnettomuuksia.

– Muutos johtuu EU-komission vaatimuksesta, joka koskee säteilyturvallisuusdirektiivin toimeenpanemista, lainsäädäntöneuvos Annika Parsons toteaa.

Säteilyturvallisuusdirektiivissä säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta luoda järjestelmä säteilyvaaratilanteiden hallintaa varten.

Esityksen mukaan onnettomuuskohteen omistaja olisi velvollinen huolehtimaan tulipalon lisäksi öljyvahingon, säteilyvaaratilanteen tai muun onnettomuuden jälkiraivauksesta ja -vartioinnista sekä säteilyvaaratilanteesta aiheutuvan altistuksen rajoittamisesta sen jälkeen, kun tilanne ei enää vaadi pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Jälkiraivaus- ja vartiointivelvoite laajenisi koskemaan lähtökohtaisesti kaikkia onnettomuustyyppejä. 

Velvoitetta rajaisi kuitenkin mahdolliset muille viranomaisille kuin pelastusviranomaisille säädetyt velvoitteet onnettomuuden jälkeisessä jälkiraivauksessa ja -vartioinnissa ja säteilyvaaratilanteiden jälkihoidossa. Säteilyvaaratilanteesta tulisi tehdä ilmoitus Säteilyturvakeskukselle.

Ratapihojen ulkoiset pelastussuunnitelmat varmistetaan lakimuutoksella

Suomessa on ratapihoja, joissa liikkuu paljon vaarallisia aineita. Esityksen mukaan pelastuslaitoksen olisi laadittava ulkoinen pelastussuunnitelma yhdessä ratapihalla toimivien yritysten kanssa onnettomuuden varalta nimetyille ratapihoille myös vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavan lain kokonaisuudistuksen jälkeen.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ratapihat, joita vaatimus pelastussuunnitelman laatimisesta koskisi, määriteltäisiin jatkossa sisäministeriön asetuksessa ulkoisista pelastussuunnitelmista. Asetus koskisi 12 ratapihaa, jotka sijaitsevat Haminassa, Joensuussa, Kotkassa, Kouvolassa, Kokkolassa, Niiralassa, Oulussa, Riihimäellä, Sköldvikissä, Tampereella, Turussa ja Vainikkalassa. Ratapihat on aikoinaan määritelty Rautatieviraston päätöksessä, ja niihin ei ole tulossa muutoksia.

Lausuntokierrokselle lähtenyt esitys sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta ja sisäministeriön asetuksen ulkoisista pelastussuunnitelmista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta. Esitys on lausuntokierroksella 27.10.2021 asti. 
Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2022 yhtä aikaa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavan lain kanssa.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Annika Parsons annika.parsons@intermin.fi, p. 02954 88279
johtava asiantuntija Mirja Palmén (ulkoiset pelastussuunnitelmat) mirja.palmen@intermin.fi, p. 0295488426
erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen (jälkiraivausvelvoite) mikko.jaaskelainen@intermin.fi, p. 0295488425

Sähköpostiosoitteet muuttuvat 5.10.2021 lähtien muotoon etunimi.sukunimi@govsec.fi.

Uusimmat