Tillbaka

Ansvaret för efterröjning utvidgas till att gälla även strålningsolyckor och oljeskador

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2021 15.31 | Publicerad på svenska 24.9.2021 kl. 10.25
Nyhet
på remiss.

På grund av EU-kommissionens krav håller Finland på att precisera bestämmelserna om ansvaret för efterröjning enligt räddningslagen. I fortsättningen gäller ansvaret utöver eldsvådor även nödsituationer med risk för strålning, oljeskador och andra olyckor. Samtidigt ska räddningslagen och förordningen om externa räddningsplaner ändras så att kravet på räddningsplaner för bangårdar och hamnområden kvarstår i lagen även i fortsättningen.

Inrikesministeriet har sänt på remiss ett utkast till regeringsproposition om ändring av räddningslagen. Propositionen gäller efterröjning och efterbevakning av olika olyckor samt bangårdar som sköter transport av farliga ämnen. Ändringen gäller också inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner.

Enligt förslaget ska räddningslagen preciseras så att bestämmelserna om efterröjning, efterbevakning och bekämpning av eldsvådor i fortsättningen också ska gälla oljeskador, situationer med risk för strålning samt andra olyckor.

 – Ändringen beror på EU-kommissionens krav på att genomföra strålsäkerhetsdirektivet, säger lagstiftningsrådet Annika Parsons.

I strålskyddsdirektivet finns bestämmelser om medlemsländernas skyldighet att inrätta ett system för hantering av nödsituationer som medför risk för strålning. 

Enligt propositionen är den som äger olycksplatsen skyldig att svara för efterröjning och efterbevakning utöver efter en eldsvåda också efter en oljeskada, nödsituation med risk för strålning eller någon annan olycka samt för att begränsa exponering i en nödsituation med strålningsrisk när situationen inte längre kräver åtgärder från räddningsverket. Skyldigheten att efterröja och efterbevaka utvidgas till att i regel gälla alla typer av olyckor.

Skyldigheten begränsas dock av de eventuella skyldigheter för efterröjning och efterbevakning efter en olycka samt för efterbehandling av en nödsituation med strålningsrisk som enligt bestämmelserna hör till andra myndigheter än räddningsmyndigheterna. Om en nödsituation med strålningsrisk ska rapporteras till Strålsäkerhetscentralen.

Externa räddningsplaner för bangårdar säkerställs genom en lagändring

I Finland finns bangårdar som hanterar stora mängder farliga ämnen. Enligt propositionen ska räddningsverket tillsammans med de företag som är verksamma på en bangård också efter totalreformen av lagen om transport av farliga ämnen utarbeta en extern räddningsplan för de bangårdar som utsetts med tanke på en olycka.

De bangårdar som är avsedda för transport av farliga ämnen och som kravet på en räddningsplan gäller ska i fortsättningen fastställas i inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner. Förordningen kommer att gälla 12 bangårdar som ligger i Fredrikshamn, Joensuu, Kotka, Kouvola, Karleby, Niirala, Uleåborg, Riihimäki, Sköldvik, Tammerfors, Åbo och Vainikkala. Bangårdarna har tidigare definierats i ett beslut av Järnvägsverket, och det kommer inte att ändras.

Utkastet till regeringens proposition som sänts på remiss innehåller ett förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen samt inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner. Utkastet är på remiss fram till den 27 oktober 2021.

Ändringen är planerad att träda i kraft våren 2022 samtidigt med lagen om transport av farliga ämnen.

Ytterligare information:
Annika Parsons, lagstiftningsråd, annika.parsons@intermin.fi, tfn 02954 88279
Mirja Palmén, ledande sakkunnig (externa räddningsplaner) mirja.palmen@intermin.fi, tfn 02954 88426
Mikko Jääskeläinen, specialsakkunnig (efterröjningsansvar) mikko.jaaskelainen@intermin.fi, tfn 02954 88425

Från och med den 5 oktober 2021 har inrikesministeriets e-postadresser formen: fornamn.efternamn@govsec.fi.

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00