Takaisin

Esiselvitys nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista lausunnolle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2014 14.46
Tiedote

Sisäministeriössä on valmistunut esiselvitys nuohousta koskevan pelastustoimen lainsäädännön mahdollisista muutostarpeista. Esiselvitys on lähtenyt lausunnolle 4. joulukuuta.

Esiselvityksessä on kartoitettu nuohouspalveluiden järjestämisen nykytilanne ja arvioitu voimassa olevan sääntelyn toimivuutta. Tavoitteena on ollut selvittää, onko nuohous järjestetty Suomessa tarkoituksenmukaisella tavalla ja palvelevatko nuohousta koskevat säädökset riittävästi eri osapuolia. Valmistelun aikana on kuultu eri asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Esiselvityksessä ehdotetaan muun muassa, että pelastuslaitokselle säädettäisiin velvoite seurata alueensa nuohouspalveluiden palvelutasoa eli saatavuutta, tarjontaa, toteutumista ja hintakehitystä. Seurannan mahdollistamiseksi nuohoojille esitetään ilmoittautumis- ja tiedonantovelvoitetta.

Ilmoittautumisten kautta pelastuslaitos saisi tiedon alueellaan toimivista nuohousyrittäjistä. Ilmoitusvelvollisuus toiminnan aloittamisesta olisi lupamenettelyä kevyempi vaihtoehto. Tiedonantovelvoite puolestaan velvoittaisi nuohousyrittäjät toimittamaan viranomaisille tietoja toiminnastaan vähintään kerran vuodessa. Tiedot koskisivat nuohoussuoritteiden lukumääriä, havaittujen vikojen tyyppi- ja lukumäärätietoja sekä nuohoustyön keskimääräistä hintaa.

Sääntelyä yhtenäistettävä

Nuohous on Suomessa toteutettu pääasiassa piirinuohousjärjestelmän puitteissa, jossa pelastustoimi hankkii alueen nuohouspalvelut yhdeltä palveluntuottajalta. Viime vuosina myös toinen nuohouksen järjestämistapa, vapaan kilpailun malli, on yleistynyt.

Nykyiset nuohoussäädökset palvelevat parhaiten vallitsevaa piirinuohousjärjestelmää, mutta eivät riittävästi huomioi vapaata nuohousta ja sen asiakkaita. Esiselvityksen mukaan voimassa olevaa sääntelyä on yhtenäistettävä tiukasti säädellyn piirinuohouksen ja täysin vapaan sopimusperusteisen järjestelmän välillä.

Valmistelu etenee lausuntopalautteen pohjalta

Lausunnoissa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa esiselvityksessä esitettyihin kehittämisehdotuksiin ja esittämään mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut. Lausuntoaika päättyy 31. tammikuuta 2015.

Sisäministeriö kerää palautetta ja kehitysehdotuksia nuohouslainsäädännön uudistamisesta myös Ota kantaa -palvelussa. Kysely avataan myöhemmin joulukuussa osoitteessa www.otakantaa.fi

Esiselvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen perusteella ministeriössä päätetään mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista ja niiden edellyttämistä jatkotoimista.

Esiselvitys

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja:
tekninen johtaja Hannu Olamo, 0295 488 430
ylitarkastaja Jarkko Häyrinen, 0295 488 436

Uusimmat