Tillbaka

Preliminär utredning av behoven att ändra lagstiftningen om sotning på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2014 14.46
Pressmeddelande

En preliminär utredning av eventuella behov att ändra räddningsväsendets lagstiftning om sotning har blivit klar vid inrikesministeriet. Den preliminära utredningen sändes på remiss den 4 december.

Vid den preliminära utredningen har man kartlagt nuläget när det gäller att ordna sotningstjänster och bedömt hur den gällande regleringen fungerar. Målet har varit att utreda om sotningen har ordnats på ett ändamålsenligt sätt i Finland och huruvida bestämmelserna om sotning är tillräckliga för olika parter. Under beredningen har olika sakkunniga och intressegrupper hörts.

I den preliminära utredningen föreslås bl.a. att det ska föreskrivas att räddningsverket ska ha skyldighet att följa servicenivån på sotningstjänsterna inom sitt område, dvs. tillgängligheten, utbudet, genomförandet och prisutvecklingen. För att möjliggöra uppföljningen föreslås det att sotarna ska ha upplysnings- och anmälningsskyldighet.

Avsikten är att räddningsverket genom anmälningar håller sig informerat om vilka sotarföretagare som finns inom området. Skyldigheten att göra en anmälan om inledande av verksamheten är ett enklare alternativ än tillståndsförfarandet. Upplysningsskyldigheten för sin del förpliktar sotarföretagarna att skicka uppgifter om sin verksamhet till myndigheterna minst en gång om året. Uppgifterna föreslås gälla antalen sotningar och konstaterade fel, typerna av konstaterade fel samt det genomsnittliga priset på sotningsarbete.

Regleringen måste förenhetligas

I Finland ordnas sotningstjänsterna i huvudsak genom ett distriktssotningssystem. Det betyder att räddningsväsendet skaffar områdets sotningstjänster av en tjänsteproducent. Under de senaste åren har också ett annat sätt att ordna sotningstjänsterna blivit vanligare, nämligen modellen för fri konkurrens.

De gällande författningarna om sotning tjänar bäst det dominerande distriktssotningssystemet medan fri sotning och dess kunder inte tas tillräckligt i beaktande. Enligt den preliminära utredningen måste den gällande regleringen förenhetligas mellan det noggrant reglerade systemet för distriktssotning och det helt fria avtalsbaserade systemet.

Beredningen framskrider utifrån den respons som ges i utlåtandena

Det begärs att man i utlåtandena särskilt tar ställning till de utvecklingsförslag som framkommer i den preliminära utredningen och föreslår eventuella alternativa lösningar. Remisstiden går ut den 31 januari 2015.

Inrikesministeriet kommer att samla in respons och utvecklingsförslag om reformen av lagstiftningen om sotning också på webbtjänsten Dinasikt.fi. Enkäten öppnas senare i december på adressen www.dinasikt.fi.

Utgående från den preliminära utredningen och den respons som ges i utlåtandena beslutar ministeriet om eventuella behov att ändra lagstiftningen och om de fortsatta åtgärder som de kräver.

Den preliminära utredningen (på finska): www.intermin.fi/download/57102_nuohousesiselvitys_lausuntoversio_051214.pdf?5f0517979fded188

Närmare information om projektet: www.intermin.fi/sv/lagberedning/ovriga_lagberedningsprojekt/behoven_att_andra_forfattningarna_om_sotning

Ytterligare information
Hannu Olamo
, teknisk direktör, tfn 0295 488 430,
Jarkko Häyrinen, överinspektör, tfn 0295 488 436

Det senaste

Brandman och logo Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 1.12.2023 15:58
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.11.2023 13:51
Två män vid datorn i lagerhallen. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2023 13:40
Lentorahtin lastaus käynnissä. Pressmeddelande
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2023 8:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2023 8:43