Takaisin

Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2018 11.19
Tiedote 147/2018

Vuoden 2019 alussa tulee voimaan poliisia, maahanmuuttoa, pelastustoimea ja siviilikriisinhallintaa koskevia laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät on koottu tähän tiedotteeseen.

Nuohouspalvelujen tarjonta vapautuu

Vuodenvaihteessa koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Nuohoustyötä saa jatkossakin tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Karkottamispäätösten toimeenpano nopeutuu

Maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanoa nopeutetaan ulkomaalaislain muutoksella 1.1. alkaen. Tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamispäätökset voidaan panna täytäntöön 30 päivän kuluttua tiedoksiannosta, ellei hallinto-oikeus ole kieltänyt täytäntöönpanoa. Karkottamismenettelyä käytetään maasta poistamiseen silloin, kun henkilöllä on tai on ollut oleskelulupa Suomessa tai EU-kansalaisen oleskelu on rekisteröity.

Lainmuutoksen taustalla on pääministeri Sipilän hallitusohjelma, jonka mukaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan. Muutos ei koske esimerkiksi turvapaikanhakijoiden käännyttämistä.

Maahanmuuttoviraston ja poliisin maksuihin muutoksia

Poliisin ja Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksuihin tulee muutoksia vuonna 2019. Poliisin aseisiin liittyviin maksuihin ja suojelupoliisin tekemiin turvallisuusselvityksiin tulee korotuksia. Työntekijän ja yrittäjän oleskelulupahakemusten maksut laskevat sähköisissä hakemuksissa ja nousevat paperihakemuksissa. Lisäksi vapaaehtoisen paluun avustus nousee vuoden alusta.

Lue lisää maksujen muutoksista (tiedote 19.12.)

Ympäristövahinkojen torjunnan johtovastuu merellä siirtyy Rajavartiolaitokselle

Rajavartiolaitokselle siirtyy alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan johtovastuu merellä 1.1.2019 alkaen. Pelastuslakiin tehtiin tarkistuksia, jotka koskevat muun muassa öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, väestönsuojien rakentamista ja pelastustoimen henkilöstön koulutusta. Tasavallan Presidentti vahvisti pelastuslain muutokset 28. joulukuuta.

Lue lisää pelastuslain muutoksista (tiedote 28.12.)

Kriisinhallintakeskus siirtyy sisäministeriön yhteyteen

Kriisinhallintakeskus (CMC) siirtyy hallinnollisesti Kuopion Pelastusopistosta sisäministeriöön 1.1.2019. Tasavallan Presidentti vahvisti siviilikriisinhallintalain muutoksen 28. joulukuuta.

Hallinnollisen siirron myötä Kriisinhallintakeskus on sisäministeriön yhteydessä oleva siviilikriisinhallinnan tehtäviä hoitava keskus.  Sisäministeriö on myös päättänyt siirtää Kriisinhallintakeskuksen Kuopiosta Helsinkiin.  Sijaintipaikan muutokseen sovelletaan vuoden alusta alkaen kahden vuoden siirtymäaikaa. Helsinkiin työskentelemään siirtyy vuoden alussa kolme Kriisinhallintakeskuksen työntekijää. Lisäksi keskuksen johtaja työskentelee osan viikosta Helsingissä ja osan Kuopiossa.

Siirron tavoitteena on vahvistaa Kriisinhallintakeskuksen asemaa hallinnollisesti ja toiminnallisesti. Asema suoraan ministeriön yhteydessä on aiempaa itsenäisempi ja sijainti Helsingissä mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön muiden kriisinhallinnan toimijoiden kanssa.  Lain mukaan Kriisinhallintakeskuksen tehtävä on huolehtia siviilikriisinhallinta-asiantuntijoiden koulutuksesta, rekrytoinnista ja logistiikasta sekä siviilikriisinhallintaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Siviilikriisinhallinta pyrkii vakauttamaan maailman konfliktialueita ei-sotilaallisin keinoin. Sisäministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien ylläpitämisestä, kehittämisestä ja koordinoinnista. Suomesta siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistuu vuosittain 120 asiantuntijaa.

Ulkomaille lähetettävien asiantuntijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia selkeytetään

Siviilikriisinhallintalain muutoksella selkeytetään myös ulkomaille lähetettävien asiantuntijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2019.

Siviilikriisinhallintatehtävissä työskentelevien olosuhdekorvauksia koskevia säännöksiä selkeytetään. Kenttätehtävistä poiketen sihteeristötehtäviin on maksettu samaa olosuhdekorvausta, vaikka kaupunkien todelliset kustannustasot poikkeavat toisistaan. Jatkossa määriteltäisiin ulkoministeriön ulkomaankorvausjärjestelmää hyödyntäen kaikkiin sihteeristökaupunkeihin erillinen olosuhdekorvaus.

Sihteeristöissä työskentelevien lasten koulunkäynnistä ja päivähoidosta aiheutuvat kulut maksetaan jatkossa ulkoministeriön korvausjärjestelmää mukaillen toteutuneita kustannuksia vastaan. Uudistus on tärkeä erityisesti perheellisille naisille, jotka ovat kriisinhallintatehtävissä aliedustettuina verrattuna yksineläjiin sekä perheellisiin miehiin.

Lisätietoja

yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi (nuohous)
johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270, kukka.kruger@intermin.fi (karkottamispäätökset)
neuvotteleva virkamies Johanna Hakala, p. 0295 488 452, johanna.hakala@intermin.fi (Poliisin ja suojelupoliisin maksuasetus)
erityisasiantuntija Sanna Montin, p. 0295 488 314, sanna.montin@intermin.fi (Maahanmuuttoviraston maksuasetus)
lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. 0295 488 215 , jorma.kantola@intermin.fi (vapaaehtoisen paluun avustus)
hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi (ympäristövahinkojen torjunta merellä)
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 0295 488 250, laura.yli-vakkuri@intermin.fi (CMC:n siirto ja siviilikriisinhallintalain muut muutokset)
johtaja Kirsi Henriksson, CMC p. 0295 453 699, kirsi.henriksson@cmcfinland.fi  (CMC:n siirto)

 

Tiedotteeseen lisätty 28.12.2018 klo 12.20 -> ympäristövahinkojen torjunta merellä ja siviilikriisinhallintalain muutokset
 

Uusimmat