Ajankohtaisiin

Finland skickade experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Pakistan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2022 11.38
Pressmeddelande
Bild: Europeiska kommissionen 2019

Finland skickade en expert inom internationell räddningsverksamhet till Pakistan för att bistå vid samordningen av humanitärt bistånd i samband med översvämningarna orsakade av monsunregnen. Experten avreste från Finland tisdagen den 6 september.

Experten ingår som logistikexpert i Europeiska unionens expertteam (European Union civil Protection Team). Enligt en preliminär bedömning varar uppgiften i cirka två veckor.
Experten skickades till Pakistan som en del av Europeiska unionens civilskyddsmekanism (Union civil Protection Mechanism). Pakistan har begärt internationellt bistånd via mekanismen. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för den utsända experten.

Finland sänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd till utlandet som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning, samt mottagande av bistånd i Finland. Det är fråga om situationer som är en följd av naturkatastrofer, eller om katastrofer och olyckor som orsakats av människan, där landets egna räddningsresurser inte räcker till. Finland deltar i den internationella räddningsverksamheten genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Dessutom genomförs internationell räddningsverksamhet inom ramen för bilaterala och multilaterala mellanstatliga avtal.

Det är inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, för logistiken samt för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Mer information:

Jari Korpela, utbildningschef, Räddningsinstitutet, tfn 029 545 3480, jari.korpela@pelastusopisto.fi (ytterligare operativ information om uppdraget och om den internationella räddningsverksamheten)

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@govsec.fi
(internationell räddningsverksamhet)

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30