Takaisin

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti on julkaistu

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2013 15.58
Uutinen

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti ”Sanoista tekoihin” on julkaistu. Raportin mukaan ohjelmaan sisältyvät 64 toimenpidettä etenevät hyvin.

Ohjelmaan sisältyvistä neljästä moniviranomaisyhteistyöhön perustuvasta toimintamallista Marak (perhe- ja lähisuhdeväkivallan riskinarviointimenettely), PAKKA (paikallinen alkoholihaittojen ehkäisy) sekä Ankkuri (nuorten rikoskierteen katkaisu) etenevät suunnitelmien mukaisesti. Tie selväksi -malli (alle 25-vuotiaiden rattijuopumuksiin puuttuminen) ei ole vielä käytössä kuin satunnaisesti.

Toimintamallien käyttöönotto on erityisen tärkeää, sillä ne ovat osoittautuneet käytännössä tehokkaiksi. Valtakunnallistamisen myötä niitä voidaan kehittää edelleen ja tukea myös lainsäädännön ja koulutuksen keinoin.

Ajankohtaisiin haasteisiin vastataan

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on useita toimenpiteitä, joilla vaikutetaan tämän hetken keskeisimpiin turvallisuushaasteisiin. Oppilaitosten turvallisuuden parantamiseksi Helsingissä on käynnistetty pilottihanke, jossa kerätään tietoa oppilaitoksissa tapahtuvista väkivaltatilanteista. Tavoitteena on parantaa väkivaltatilanteiden ennalta ehkäisyä.

Pelastuslaitokset ovat laatineet yhteisen toimintamallin oppilaitosten omatoimisen varautumisen tukemiseksi. Ensimmäinen raportti oppilaitosten turvallisuustilanteesta käsitellään sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä vuoden 2014 alussa.

Vakavaan väkivaltaan ja sen uhkaan puuttumiseksi poliisi on valmistellut uhka-arviointityökalun, jolla poliisi saa nopeasti asiantuntijan arvion henkilön todellisesta uhkasta ja väkivaltapotentiaalista. Arvion perusteella henkilö voitaisiin tarvittaessa ohjata nopeutetusti jatkotoimiin esimerkiksi terveydenhuollon piiriin. Toiminta käynnistyy syksyllä pilotoinnilla Helsingin ja Oulun poliisilaitoksella.

Julkiset tilat turvallisiksi

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on toimenpiteitä julkisten tilojen ja kauppakeskusten turvallisuuden parantamiseksi. Espoo on edelläkävijä kauppakeskusturvallisuuden parantamisessa. Espoon toimintamalli on tarkoitus levittää koko maahan.

Viime aikoina on useilla tahoilla tuotu esille epäilys siitä, että poliisin tietoon tulee vain osa rasistisista rikoksista. Tästä syystä tullaan käynnistämään kampanja, jolla lisätään tietoa siitä, mitä rasistiset rikokset ovat ja millainen on rikosprosessi kokonaisuudessaan. Tavoitteena on lisätä luottamusta viranomaisiin.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyen toimeenpannaan toimenpideohjelma väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi sekä kansallinen yritysturvallisuusstrategia. Myös näiden toimeenpano on edennyt hyvin.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä johtaa toimeenpanoa

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä seuraa ja johtaa sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa. Ministeriryhmän kokouksessa 2.10.2013 käsiteltiin vuosiraportti erityisesti niiden toimenpiteiden osalta, joihin liittyy erityiskysymyksiä.

Ministeriryhmä päätti käsittelyn yhteydessä, että selviämisasemapalvelujen laajentamista ryhdytään selvittämään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Poliisi ottaa vuosittain hieman alle 80 000 henkilöä säilöön päihtymyksen vuoksi. Lainsäädännön mukaan pelkästään päihtymyksen vuoksi kiinni otetut henkilöt tulisi toimittaa päihtyneiden selviämisasemalle tai muuhun huoltopaikkaan, jossa henkilöstä voidaan huolehtia.

Ongelmana on, että Suomessa on tällä hetkellä alle 20 selviämisasemaa. Alkoholikuolemien määrä oli vuonna 2011 hieman alle 2 600. Ns. putkakuolemien määrä on ollut noin 20 vuodessa, ja viimeisen kolmen vuoden aikana se on vähentynyt. Selviämisasemapalveluja lisäämällä olisi mahdollista vaikuttaa siihen, että päihdeongelmaan puututtaisi nykyistä aiemmin säilöönoton yhteydessä. Tämä voisi vähentää sekä kunnille että yhteiskunnalle laajasti päihteiden väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käsittelee vielä tämän vuoden aikana oikeusministeriön johdolla valmistellut ehdotuksen rikosuhripalvelujen kestäväksi rahoitusmalliksi. Rikosuhripalvelujen laajentaminen edellyttää rahoitusta, ja tästä syystä rahoitusmallia koskeva ehdotus on ensiarvoisen tärkeä jatkon kannalta.

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa voi seurata

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 – Sanoista tekoihin

Lisätietoja: sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, 071 878 8370