Takaisin

Selvitys pelastustoimen strategian 2025 päämäärien toteutumisesta on valmistunut

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2014 13.01
Uutinen

Sisäministeriön pelastusosaston johtoryhmä päätti 10.1.2014 toteuttaa nykyisen pelastustoimen strategian 2015 toteutumisen arvioinnin. Arvioinnin tavoitteena oli kartoittaa, miten nykyisen pelastustoimen strategian strategiset päämäärät ovat toteutuneet. Arviointi on myös pohjana valmistauduttaessa seuraavaan pelstustoimen strategian valmisteluun.

Arvioinnin lähestymistavaksi valittiin haastattelu. Arvioinnin aikana haastateltiin pelastusjohtajia, aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajia ja pelastustoimen järjestöjen johtohenkilöitä sekä Kuntaliiton asiantuntija. Arviointi perustuu edellä mainittujen henkilöiden näkemyksiin strategiassa asetettujen päämäärien toteutumatilanteesta vuonna 2014.

Pelastustoimen strategia 2025 vahvistettiin helmikuussa 2012. Strategiassa asetettiin koko pelastustoimen toimialalle neljä strategista päämäärää:

  1. Pelastuslaitokset ovat laaja-alaisia turvallisuuden osaajia, joilla on keskeinen rooli paikallisten turvallisuuspalvelujen tuottamisessa ja suunnittelussa yhdessä muiden tahojen kanssa.
  2. Onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä vähenee olennaisesti.
  3. Sekä päätoiminen että sopimushenkilöstön määrä on tehtävien kannalta riittävä. Henkilöstö tuntee työnsä mielekkääksi ja hyvin organisoiduksi
  4. Henkilöstöllä on hyvä ammattitaito tehtäviinsä. Tutkimustoiminta tukee tehokkaasti toimialan päätöksentekoa ja kehittämistä.

Haastateltavien näkemyksiä strategian päämäärien saavuttamisesta voidaan pitää melko positiivisina. Kaikkien neljän päämäärän osalta haastateltavat näkivät, että askeleita päämäärän suuntaan on otettu, mutta kahden päämäärän osalta tavoitetila vaatii vielä erityisen paljon ponnisteluja: "Pelastuslaitokset ovat laaja-alaisia turvallisuuden osaajia, joilla on keskeinen rooli paikallisten turvallisuuspalvelujen tuottamisessa ja suunnittelussa yhdessä muiden tahojen kanssa" ja "Tutkimustoiminta toimialalla tukee päätöksentekoa ja kehittämistä".

Seuraavassa on yhteenveto neljän strategisen päämäärän toteutumisesta v. 2014:


Haastattelujen keskeisenä antina päämäärien saavuttamisen arvioinnin lisäksi voidaan pitää saatuja näkemyksiä siitä miten toimintaa tulisi kehittää ja mitä seuraavalla strategian valmistelukierroksella tulisi huomioida. Liitteenä olevaan dokumenttiin on kerätty haastateltavilta saadut toiminnan kehittämiseen liittyvät näkemykset.

Pelastustoimen strategian 2025 toteutuminen

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö puh. 0295 488 415

Uusimmat

erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18
Kuvassa pelatustoimen eri ammattilaisia. Uutinen
Uutinen
sisäministeriö Pelastustoimi, 19.1.2024 13:02