Ajankohtaisiin

Räddningsväsendet utvecklar sin verksamhet nationellt och regionalt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2022 14.16
Pressmeddelande 28/2022

Totalt 25 slutrapporter från gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt för den regionala beredningen av räddningsväsendet har publicerats i statsrådets publikationsarkiv Valto. Syftet med projekten var att främja arbetet med att reformera räddningsväsendet i välfärdsområdena. Projekten strävade efter att ta fram ny information och stärka införandet av nya tillvägagångssätt och tillämpningar på riksomfattande och regional nivå. Det material som tagits fram i projekten svarar mot behoven att utveckla räddningsväsendets riksomfattande ledningssystem och styrningen av tjänsteproduktionen.

Genom de verksamhetsmodeller som utvecklats i projekten förbättras bland annat personalens säkerhet och skapas praktiska lösningar för samarbetet mellan räddningsverken. Dessutom gjordes pilotförsök med multiprofessionella enheters verksamhet i glesbygden och utvecklades en ny slags särskild resurs för markburen släckningsverksamhet. En omfattande projekthelhet gällde utveckling av lednings- och lägescentraler. 

Utbildningsmaterial framställdes bland annat för CBRNE-verksamheten, mottagandet av internationellt bistånd (Host National Support), verksamheten med obemannade luftfartyg (UAS) samt för maskinskötare på fartyg. Dessutom gjordes bland annat en förstudie om ett informationssystem för materialhantering, togs fram material till stöd för befolkningsskyddet och en grund för programmet för egenkontroll.

Bakgrund till projekten 

I reformen i fråga om välfärdsområdena överförs ordnandet av räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena vid ingången av 2023. Denna förvaltningsreform inom räddningsväsendet har understötts med utvecklingsfinansiering för den regionala beredningen, som riktades till räddningsverken genom projektefterlysningar som inrikesministeriet ordnade 2020 och 2021.

Temana för projekten baserar sig på målen för reformen av räddningsväsendet samt på utvecklingsförslagen i slutrapporter från arbetsgrupperna för projektet för en reform av räddningsväsendet (2015–2019). I september 2020 ordnades dessutom en enkät för räddningsverken och Räddningsverkens partnerskapsnätverk. I enkäten begärdes förslag till projektteman. Forsknings- och utvecklingsprojekten genomfördes i samarbete mellan inrikesministeriet och de regionala räddningsverken. 

Ytterligare information

Teija Mankkinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 671, teija.mankkinen@govsec.fi
Jari Soininen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 322, jari.soininen@govsec.fi