Takaisin

Pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjelmaluonnos lausunnoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2021 15.38
Tiedote 60/2021
Pelastajia metrotunnelissa.

Sisäministeriö on lähettänyt pelastustoimen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnoksen lausunnoille. Toimintaohjelman tavoitteena on pelastusala, joka edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Toimintaohjelmaluonnos on lausuntokierroksella 24.5.−30.6.2021.

Toimintaohjelmaluonnos sisältää kuvauksen pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden nykytilasta sekä määrittää tavoitteet niiden edistämiseksi. Lisäksi toimintaohjelmaluonnokseen on liitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön sanasto.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on laajasti sitouduttu edistämään toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on myös osa pelastustoimen strategiaa.

Monimuotoinen pelastustoimi näkyisi entistä parempana asiakaspalveluna

Toimintaohjelmatyön aikana toteutetussa nykytilan kartoituksessa vahvistui jo tiedossa oleva käsitys siitä, että pelastustoimi on vahvasti sukupuolen mukaan eriytynyt toimiala. Naisten osuus kokoaikaisesta, täyspalkkaisesta henkilöstöstä on vain 13 %. Ensihoitotehtävissä naisia on noin kolmannes. Pelastustoimessa työskentelee myös hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

Pelastajakoulutusta on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan suomenkielellä, mikä vaikeuttaa palveluiden turvaamista molemmilla kansalliskielillä. Myös saamenkieliseen palvelutarjontaan tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Alan koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota myös toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden pelastamiseen ja huomioimiseen turvallisuusviestinnässä.

− Pelastustoimen tulisi edustaa koko väestöpohjaa. Alan monimuotoisuudella on entistä suurempi merkitys ihmisten eriarvoistumisen torjumisessa ja turvallisuuden tunteen lisäämisessä kaikissa väestöryhmissä. Pelastustoimi nauttii tällä hetkellä todella korkeaa luottamusta, mutta sen eteen tulee tehdä jatkuvasti töitä, muistuttaa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Pelastustoimen henkilöstön monimuotoisuus näkyisi entistä parempana asiakaspalveluna. Pelastustoimen henkilöstön monimuotoisuudella ylläpidetään myös alan houkuttelevuutta. Kun pelastustoimi edustaa sitä väestöpohjaa, jolle se palveluja tuottaa, löytyy henkilöstössä itsessään ymmärrystä eri väestöryhmien tarpeista. 

Pelastustoimen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaan suhtaudutaan vakavasti

Nykytilan kartoituksessa nousi myös esiin, että alalla on häirintää: miehiä häiritsee asiakas ja naisia kollega. Lisäksi huomattiin, että lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpano on suunnitelmien, kiintiöiden ja häirintään puuttumisen osalta toteutuu alalla puutteellisesti. Alalla on myös tarvetta lisätä osaamista syrjinnän estämisestä ja yhdenvertaisuuskysymyksistä sekä organisaatioiden sisällä että valtakunnallisesti.

− Nykytilan kartoituksessa esiin nousseet puutteet ja epäkohdat ovat huolestuttavia ja niihin suhtaudutaan vakavasti. Pelastustoimen on keskeisenä turvallisuusviranomaisena huolehdittava, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisen toiminnan periaatteet toteutuvat toiminnassamme sekä henkilöstön että palvelutuotannon osalta. Pelkkä toimintaohjelma ei yksin korjaa tilannetta, vaan toimenpiteitä tulee myös edistää alalla aktiivisesti ja järjestelmällisesti tilanteen korjaamiseksi, Kohvakka korostaa.

Nykytilaa kartoitettaessa työryhmä teetti kyselyitä ja selvityksiä, jotta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta pelastusalalla saatiin mahdollisimman kattava kuva. Erilaisia selvityksiä pyydettiin Tilastokeskukselta, yhdenvertaisuusvaltuutetulta, aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualueilta sekä Pelastusopistolta.

Kyselyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta tehtiin sekä pelastusalan organisaatioille että sopimuspalokuntalaisille. Lisäksi työryhmä selvitti erillisellä kyselyllä syrjinnän vaarassa olevia väestöryhmiä edustavilta järjestöiltä, kuinka pelastustoimen palvelut koetaan kyseisten väestöryhmien näkökulmasta. 

Tavoitteena tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti edistävä pelastusala

Toimintaohjelmaluonnos määrittelee pelastustoimen yhteiset tavoitteet, vastuut ja toimenpiteet, joilla ala voisi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteena on pelastusala, joka edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Pelastustoimen pitkän aikavälin tavoitteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä olisivat 

  • johtajuuden ja osaamisen vahvistaminen
  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun varmistaminen sekä häirinnästä ja syrjinnästä vapaa pelastustoimi
  • työolojen, palkkauksen ja etuuksien kehittäminen tasa-arvoisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi
  • eritaustaisten ihmisten kannustaminen alalle ja henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen
  • alaikäisten turvallinen kasvu palokuntanuorisotyössä sekä 
  • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat huomioiva viestintä.

− Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat koskettavat kaikkia pelastusalan toimijoita ja siksi asioita tulee myös edistää kaikkien alan toimijoiden kesken. Toivomme saavamme kattavasti lausuntoja sekä alan sisältä että eri väestöryhmiltä, joille palveluja tuotamme. Vain sitä kautta saamme alalle parhaan mahdollisen toimintaohjelman, Kohvakka kertoo.

Lausunnoilla oleva toimintaohjelmaluonnos koskisi pelastusalan valtiollisia toimijoita, pelastuslaitoksia, järjestöjä ja sopimuspalokuntia. Toimintaohjelman toimeenpanosta ja seurannasta vastaisi pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä. Työryhmässä ovat edustettuina aluehallintovirastot, pelastuslaitokset, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Pelastusalan ammattilaiset, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Sopimuspalokuntien liitto sekä Suomen Pelastusalan naiset ry.

Lisätietoja: 
työryhmän puheenjohtaja, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi
työryhmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori, pelastusylitarkastaja Mira Leinonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 572, mira.leinonen@avi.fi

Uusimmat