Takaisin

Pelastustoimen strategiatyössä käyty läpi kehittämistavoitteita ja tilannekuvaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2015 15.59
Uutinen

Sisäministeriössä on käynnissä hanke, joka valmistelee pelastustoimen strategian vuoteen 2025. Strategiatyössä on kevään aikana linjattu kolme toimialan kehittämistavoitetta.

Ensimmäinen tavoite on Suomen nykyistä parempi häiriön- ja kriisinkesto sekä normaali- että poikkeusoloissa. Yhteiskunnan häiriö-, kriisi - ja katastrofivalmiutta parannetaan vahvistamalla sisäministeriön ja sen hallinnonalan roolia häiriötilanteiden hallinnassa.

Toinen tavoite liittyy pelastuslaitosten tuottamiin ensihoitopalveluihin. Pelastustoimen ja terveystoimen yhteistyö tuottaa yhteiskunnalle tehokkaat ensihoitopalvelut, tehostaa onnettomuus- ja katastrofivalmiutta sekä tuo säästöjä henkilöstön, kaluston ja asemaverkoston yhteiskäytön ansiosta. Tavoitteena on, että pelastustoimen rooli ensihoitopalvelujen järjestäjänä turvataan lainsäädännöllä.

Kolmas tavoite liittyy koko pelastustoimen järjestelmään ja sen rakenteisiin. Tavoitteena on, että kansallisesti keskeiset toimintamallit ovat yhtenäiset. Toiminnan tulee olla myös taloudellista ja tehokasta. Strategiahanke ehdottaa selvityksen tekemistä siitä, miten pelastustoimen ohjausta voidaan parantaa ja miten yhteistyötä, verkostoitumista ja tarvittaessa rakenteita voidaan kehittää. Ohjauksen kehittämisestä lisää blogissa.

Strategiset linjaukset pohjautuvat yhteiseen tilannekuvaan

- Kevään aikana olemme valmistelleet yhteistä näkemystä pelastustoimen tilannekuvasta eli siitä missä nyt ollaan. Mitkä ovat pelastustoimen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia? Kaikilla on oma näkemyksensä tilannekuvasta. Haluamme varmistaa sen, että tilannekuva, johon tuleva strategia pohjaa, on kaikille eri toimijoille suurimmilta linjoiltaan yhteinen, toteaa strategiaa valmisteleva neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö.

Keskeisimmät pelastustoimen heikkoudet liittyvät aikaisemmin mainittuihin kehittämistavoitteisiin eli siviiliyhteiskunnan varautumisen koordinaation vahvistamiseen, toimialan valtakunnallisen ohjauksen parantamiseen sekä mahdollisuuteen ensihoitopalvelujen järjestämiseen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Heikkoudeksi on tunnistettu myös se, että nykyinen aluehallinto ei tue riittävällä tavalla pelastustoimen valtakunnallista kehittämistä ja ohjaamista. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on melko vähäistä, kapea-alaista eikä sitä hyödynnetä riittävästi.

Pelastustoimen vahvuuksia ovat väestön luottamus pelastustoimeen, kattava paloasemaverkosto, hyvä valmius päivittäisissä onnettomuustilanteissa, vahva vapaaehtoisperiaatteella toimiva sopimuspalokuntajärjestelmä, sitoutunut henkilöstö sekä synergia sosiaali- ja terveystoimen kanssa liittyen ensihoitopalveluihin.

Pelastustoimelle avautuvia mahdollisuuksia ovat digitalisaatio ja teknologiset innovaatiot. Tietojohtoinen toiminta luo edellytyksiä proaktiivisen toimintatavan käyttöönotolle ja kolmannen sektorin toimijoiden roolia pelastustoimen palvelujärjestelmässä voidaan edelleen kehittää. Uhkina nähdään henkilöstön ikääntymisen vaikutukset työkykyyn ja saatavuuteen, osaamisen riittämättömyys vastaamaan nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön, vanhoillinen ja jäykkä kulttuuri, joka vastustaa muutosta ja uudistuksia ei saada aikaan. Myös julkisen talouden säästöt vaikeuttavat pelastustoimen nykyisen palvelutason ylläpitämistä.

Pelastustoimen tilannekuva julkaistaan strategiahankkeen hankesivuilla kesäkuun aikana.

Pelastustoimen kehittämislinjaukset hallitusohjelmassa

Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan Suomi on vuonna 2025 uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassa vallitsee luottamus.

Pelastustoimen osalta hallitusohjelmaan on kirjattu, että pelastustoimen ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinointia vahvistetaan ja parannetaan valtakunnan tason pelastusviranomaisten toimesta. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että selkeytetään pelastustoiminnan ja siviiliviranomaisten johtamista sekä koordinointia laaja-alaisten uhkien torjunnassa. Pelastusalan kustannustehokkuutta ja urapolkuja kehitetään uudistamalla koulutusjärjestelmää sekä kehittämällä sopimuspalokuntajärjestelmää.

Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä selonteon sisäisen turvallisuuden tilasta. Pelastustoimi on aktiivisesti mukana selonteon valmistelussa ja pelastustoimen strategia annetaan selonteon valmistumisen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelastustoimen strategiavalmisteluun voidaan käyttää enemmän aikaa.

- Hallitusohjelmassa olevat kirjaukset tukevat hyvin pelastustoimen strategiahankkeessa havaittuja heikkouksia ja vahvuuksia. Näemme, että sisäisen turvallisuuden selonteko antaa hyvän selkänojan pelastustoimen strategiatyölle, joten aikataulun muuttuminen ei tuota ongelmia, toteaa Tiina Männikkö.

Seuraa strategiatyön etenemistä

Pelastustoimen strategiahanketta voi seurata osoitteessa www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_strategia. Sivuille on lisätty uutena osio Artikkelit, jossa on tällä hetkellä julkaistu Pekka Vänskän, Tuomas Wuorikosken ja Jukka Koposen kirjoitukset pelastustoimen tulevaisuudesta. Hankkeen sivulta voi myös tilata uutisia omaan sähköpostiin.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö p. 02954 88415

Uusimmat