Takaisin

Pelastustoimen strategia vuoteen 2025 -hankkeella vauhditetaan pelastustoimen uudistumista ja kehitystä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2014 10.00
Tiedote

Sisäministeriö on tänään asettanut Pelastustoimen strategia vuoteen 2025 -hankkeen. Tavoitteena on luoda strategia pelastustoimen toimintakyvyn turvaamiseksi ottaen huomioon julkisen talouden haasteet ja muut toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Hankkeen toimikausi on 9.12.2014 - 31.10.2015.

Hankkeessa arvioidaan pelastustoimen nykytila sekä analysoidaan pelastustoimen lyhyen ja pitkän aikavälin haasteet. Tarkoitus on myös määritellä pelastustoimen tehtävät ja vastuut nyt ja tulevaisuudessa sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia pelastustoimen kehittämiseksi.

Haasteena strategisten päätösten jalkauttaminen alue- ja paikallishallintoon

Suomen pelastustoimen järjestelmä on pääosin menestynyt hyvin kansainvälisissä vertailuissa. EU:n, YK:n ja OECD:n luonnononnettomuuksien vertaisarvioinnissa kävi kuitenkin ilmi, että Suomessa keskushallinnossa tehtyjen strategisten päätösten jalkauttaminen alue- ja paikallishallintoon ei toimi kunnolla. Myös eri sektoreiden välistä yhteistyötä erityisesti suuronnettomuustilanteisiin varautumisessa pitää parantaa.

Sisäisen turvallisuuden strategisista ydintehtävistä huolehtiminen ja keskeisten kansalaisille tarjottavien palvelujen tuottaminen myös tulevaisuudessa edellyttää sisäisen turvallisuuden laajaa uudistamista myös pelastustoimessa. Käytännössä tämä tarkoittaa viranomaistoimintojen koordinoinnin ja tulosohjauksen kokoamista ja keskittämistä tehokkuuden ja toimintaedellytysten parantamiseksi.

Valmistelussa otetaan huomioon muun muassa samaan aikaan käynnistyvän sisäisen turvallisuuden strategian sekä vuoden 2015 lopulla käynnistyvän sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelussa esiin nousevat asiat. Pelastustoimen strategiaa valmistelee laaja-alainen joukko pelastustoimen asiantuntijoita.

Lisätietoja hankesivulta:
www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_strategia

Lisätietoja:
pelastusylijohtaja Esko Koskinen, 0295 418 840
neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö, 0295 488 415