Takaisin

Lausuntoyhteenveto sote-uudistuksen esitysluonnoksesta on julkaistu – pelastustoimen uudistaminen saa lausunnonantajilta tukea

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2020 10.01
Tiedote 125/2020
Pelastaja.

Lausuntoyhteenveto sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta on valmistunut. Lausuntoyhteenvetoon on koottu hallituksen esitysluonnoksesta lausuntokierroksella annetut keskeiset kommentit. Lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti uudistuksen tavoitteisiin ja tarpeellisuuteen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyysivät 15. kesäkuuta 2020 lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntoja annettiin 804. Lausuntoja antoivat muun muassa kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, virastot ja järjestöt.

Pelastustoimen uudistaminen saa tukea, mutta rahoitus huolettaa

Lausunnoissa lakiehdotuksen pelastustoimea koskevia tavoitteita pidettiin yleisesti kannatettavina. Valtaosa lausunnonantajista koki, että esitysluonnos mahdollistaa pelastustoimen ja ensihoitopalvelun synergiaedut. Hyvinvointialueen pelastuslaitos voisi siis jatkossakin hoitaa ensivaste- ja ensihoitotehtäviä. Lakiehdotuksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa samat hyvinvointialueet sekä Helsinki, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Lausunnonantajat suhtautuivat kriittisimmin pelastustoimen rahoituksen riittävyyteen ja valtion ohjauksen yksityiskohtaisuuteen. Pelastustoimen kehittäminen alueellisesti tai paikallisesti ei lausunnonantajien näkemyksen mukaan olisi mahdollista ilman lisärahoitusta. Lisäksi lausunnoissa kritisoitiin rahoituksen määräytymisen kriteerejä sekä pelastustoimen riskianalyysimallia.

Lausuntopalautteessa otettiin voimakkaasti kantaa sote-maakunta –termin käyttöön uusista alueista puhuttaessa. Lausunnoissa esitettiin myös, että sopimuspalokuntajärjestöjä tulisi kuulla aktiivisesti pelastustoimen valtionohjauksessa.

Osa lausunnoissa esiin nostetuista teemoista on säädetty tai on tarkoitus säätää muussa kuin pelastustoimen järjestämislaissa. Lisäksi suuri osa lausuntopalautteesta koski ehdotetun lainsäädännön soveltamista tai toimeenpanoa. Nämä lausunnoissa esiin nostetut asiat huomioidaan sisäministeriössä pelastuslain sekä pelastustoimen toimintatapojen uudistamisen yhteydessä.

Lakiesitys eduskuntaan joulukuussa

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Hallituksen linjausten mukaiset muutokset sisältävä lakiluonnos on toimitettu lainsäädännön arviointineuvostolle.

Hallitus viimeistelee lakiesityksen lopulliseen muotoon lainsäädännön arviointineuvoston palautteen jälkeen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020. 

Lisätietoja:

pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi
hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18