Tillbaka

Ett sammandrag av remissvaren om utkastet till proposition om social- och hälsovårdsreformen har publicerats – remissinstanserna stöder reformen av räddningsväsendet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 10.01
Pressmeddelande 125/2020
Räddare.

Ett sammandrag av remissvaren om utkastet till regeringens proposition om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet har färdigställts. I sammandraget har man samlat de viktigaste kommentarerna om utkastet till regeringsproposition som lämnats under remissbehandlingen. Remissinstanserna förhåller sig positiva till reformens mål och dess nödvändighet.

Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet begärde den 15 juni 2020 utlåtanden om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap. Det lämnades sammanlagt 804 yttranden, bland annat av kommuner, samkommuner, räddningsverk, ämbetsverk och organisationer.

Reformen av räddningsväsendet får stöd, men finansieringen väcker oro

I yttrandena understöddes allmänt lagförslagets mål som gäller räddningsväsendet. Största delen av remissinstanserna upplevde att propositionsutkastet möjliggör synergifördelar mellan räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården. Räddningsverken i välfärdsområdena kan alltså även i fortsättningen sköta uppgifter inom första insatsen och den prehospitala akutsjukvården. Enligt lagförslaget ska räddningsväsendet i fortsättningen ordnas av välfärdsområdena och Helsingfors, som likaså ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården.

Remissinstanserna förhöll sig mest kritiska till huruvida finansieringen av räddningsväsendet är tillräcklig och hur detaljerad den statliga styrningen ska vara. Enligt remissinstanserna är det inte möjligt att utveckla räddningsväsendet regionalt eller lokalt utan tilläggsfinansiering. I yttrandena kritiserades dessutom kriterierna för bestämmande av finansieringen samt riskanalysmodellen inom räddningsväsendet.

I remissvaren tog man starkt ställning till användningen av termen vårdlandskap i fråga om nya områden. I yttrandena föreslogs också att avtalsbrandkårsorganisationerna ska höras aktivt i den statliga styrningen av räddningsväsendet.

En del av de teman som lyftes fram i yttrandena har föreskrivits eller ska föreskrivas i någon annan lag än lagen om ordnande av räddningsväsendet. Dessutom gällde en stor del av remissvaren tillämpningen eller verkställandet av den föreslagna lagstiftningen. Dessa aspekter som lyftes fram i remissvaren beaktas vid inrikesministeriet i samband med översynen av räddningslagen och revideringen av räddningsväsendets verksamhetssätt.

Lagförslaget till riksdagen i december

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården har gått igenom de remissvar som kom in under remissbehandlingen för social- och hälsovårdsreformen och fastställt riktlinjer samt gjort ändringar i utkastet till regeringens proposition. Ett lagutkast som innehåller ändringar i enlighet med regeringens riktlinjer har sänts till rådet för bedömning av lagstiftningen.

Regeringen färdigställer propositionen efter att den har fått kommentarer av rådet för bedömning av lagstiftningen. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i december 2020. 

Ytterligare information

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi
Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi

Det senaste