Takaisin

Hallitus panostaa sisäiseen turvallisuuteen ja lisää pelastajakoulutusta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2023 14.29
Tiedote

Hallitus esittää vuoden 2024 talousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle yhteensä noin 2,5 miljardin euron määrärahaa.

Pelastustoimen laadukkaat palvelut turvataan

Hallitus esittää pelastustoimen, Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin yhteensä 105 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on varmistaa Hätäkeskuslaitoksen resurssit ja kehittää sen toimintaa. Väestönsuojelun vahvistamiseksi väestönsuojelun ¬varautumista koskeva sääntely uudistetaan ja väestönsuojelutyön organisointia kehitetään. Pelastajakoulutuksen määrän lisäämiseksi ehdotetaan 3,5 miljoonan euron lisäystä, joka jakaantuu Kuopiossa toimivan Pelastusopiston sekä Helsingin pelastuskoulun kesken. Alustava arvio Helsingin pelastuskoulutuksen osuudeksi on ollut 1 miljoona euroa. Arvio täsmentyy seuraavissa budjettiprosessin vaiheissa.

- Laadukkaiden pelastustoimen palveluiden turvaaminen koko maassa edellyttää riittävää määrää pelastajia. Hallitus on sitoutunut selvittämään ja toteuttamaan tarvittavat toimet pelastajapulan korjaamiseksi. Alan vetovoimaisuudesta huolehditaan antamalla pelastajakoulutusta jatkossakin kahdella paikkakunnalla: Kuopiossa ja Helsingissä, toteaa sisäministeri Mari Rantanen.

Nuorisorikollisuuden torjuntaan lisärahoitusta

Poliisille ehdotetaan yhteensä noin 1,0 miljardia euroa. Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti poliisille ehdotetaan 17,5 miljoonan euron lisäystä poliisien määrän nostamiseksi 8 000 henkilötyövuoden tasolle vaalikauden loppuun mennessä. Poliisille turvataan kyky rekrytoida tarvittava määrä poliisitoimintaa tukevia erityisosaajia, kuten kyber- ja talousasiantuntijoita sekä tutkintasihteereitä. Ruotsinkielinen poliisikoulutus turvataan. Nuorisorikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan osoitetaan 5 miljoonan euron lisäys. Poliisin erityistoimintayksikön (Karhu) toimintavalmiutta kehitetään. 

Rajaturvallisuus varmistetaan riittävillä resursseilla

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan yhteensä 513 miljoonaa euroa. Rajavartiolaitos on osa Suomen puolustusjärjestelmää ja eurooppalaista raja- ja merivartiostoa. Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen rajaturvallisuus, Rajavartiolaitoksen riittävät resurssit, kalusto ja teknologia varmistetaan. Rajavartijamäärän lisäämiseen esitetään 1,5 miljoonaa euroa.

Maahanmuuton lupakäsittelyä tehostetaan

Vuoden 2024 talousarviossa maahanmuuttohallinnolle esitetään noin 512 miljoonaa euroa. Maahanmuuttovirastolle ehdotetaan 101 miljoonaa euroa, mikä on 36 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Maahanmuuttovirastolle ehdotetaan 21 miljoonaa euroa käsittelyaikojen lyhentämiseksi automatisaatiota lisäämällä, 3 miljoonaa euroa kansainvälisen suojelun väliaikaistamiseksi ja lupien pituuden lyhentämiseksi, 5,5 miljoonaa euroa säilöönoton pidentämiseksi ja mahdollistamiseksi, sekä 6,8 miljoonaa euroa työperäisten lupien jälkivalvontaan ja automatisaation lisäämiseen. Vapaaehtoisen paluun ja maastapoistumisen paketin toimeenpanoon ehdotetaan 2 miljoonan euron lisäystä. Pakolaiskiintiö lasketaan hallitusohjelman mukaisesti 500 henkilön tasolle.

Julkisen talouden suunnitelman vaikutukset sisäministeriön määrärahatasoon

Sisäministeriön määrärahataso on kehyskauden alussa vuonna 2025 noin 2,3 miljardia euroa, josta se alenee noin 1,9 miljardiin euroon vuonna 2027. Sisäministeriön hallinnonalan kehystä on korotettu hallitusohjelman mukaisten toimien edellyttämien määrärahatarpeiden sekä hallinnonalan muiden määrärahatarpeiden johdosta. Määrärahakorotusten tarvetta ovat aiheuttaneet hallinnonalan rahoitusvaje, aiemmin saatujen määrärahalisäysten kertaluonteisuus, merkittävät ja välttämättömät investointi- ja kehittämistarpeet, toimitilojen suuri korjausvelka sekä uudet lakisääteiset velvoitteet ja niiden pysyväluonteiset taloudelliset vaikutukset.

Kehyskauden keskeisimmät uudet päätökset ja muutokset

 • Poliisien määrä kasvaa 8000 poliisiin vaalikauden loppuu mennessä. Poliisien määrän kasvu aiheuttaa pysyvän 70 miljoonan euron lisäyksen poliisin toimintamenoihin.
 • Nuorten rikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan osoitetaan 5 miljoonan euron pysyvä määrärahalisäys. Ruotsinkielinen poliisikoulutus turvataan.
 • Rajavartijamäärän turvaamiseen (3100 HTV) osoitetaan 1,5 miljoonan euron pysyvä lisäys. Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin osoitetaan 4 miljoonan euron pysyvä määrärahalisäys perusvuokratason nostoon.
 • Pelastajakoulutettavien määrää nostetaan siten, että vuoteen 2032 mennessä koulutetaan yhteensä 1000 pelastajaa lisää. Koulutusmäärien nostaminen jakautuu Kuopion Pelastusopiston ja Helsingin pelastuskoulun kesken. 
 • Pelastuskoulutuksen järjestämiseen esitetään 4,4 miljoonaa euroa vuosille 2025 ja 2026 sekä 5,5 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Lopullinen rahoituksen jakautuminen toimijoiden kesken täsmentyy tehtävien selvitysten jälkeen. 
 • Hätäkeskustietojärjestelmän tallenninjärjestelmä uudistetaan.
 • Maahanmuuttoviraston käsittelyaikoja lyhennetään mm. automatisaatiota lisäämällä. Lisäys kehysvuosille 2025–2027 on 21 miljoonaa euroa. 
 • Työperäisten lupien jälkivalvontaa tehostetaan automaatiota lisäämällä, mikä lisää määrärahatarvetta pysyvästi 6,8 miljoonaa euroa. 
 • Henkilön säilöönotto mahdollistetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden perusteella ja säilöönoton enimmäiskesto nostetaan 12 kuukauteen nykyisestä 6 kuukaudesta. Tarkoitukseen varataan 6,3 miljoonan euron pysyvä lisäys. 
 • Ulkomaalaislain muutoksella kansainvälinen suojelu muutetaan luonteeltaan väliaikaiseksi ja kansainvälisen suojelun lupien pituus lyhennetään EU-oikeuden mahdollistamaan minimiin, mikä lisää määrärahatarvetta pysyvästi 3 miljoonalla eurolla. 
 • Vapaaehtoisen paluun ja maasta poistumisen paketin toimeenpanoon osoitetaan 2 miljoonan euron pysyvä lisäys.
 • Hallitusohjelman mukaiset toimet maahanmuuton ja vastaanoton kokonaisuuteen vähentävät vastaanoton menojen määrärahatarvetta noin 44 miljoonaa euroa ja vastaanoton asiakkaille maksettavien tukien määrärahan tarvetta noin 15 miljoonaa euroa kehyskauden lopulla. 
 • Toimiin lukeutuu myös kiintiöpakolaismäärän alentaminen hallitusohjelman mukaisesti 500 henkilöön.
 • Maahanmuuttoa koskevien määrärahojen tarvetta on nostanut tilapäisen suojelun henkilöiden jääminen ennakoitua suuremmissa määrin vastaanoton piiriin.
 • Sisäministeriön pääluokkaan osoitetaan hallitusohjelman mukaisesti vuodesta 2025 alkaen toimintamenosäästö.

Lisätietoja
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513
erityisavustaja Piia Manninen, p. 0295 488 295

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18