Ajankohtaisiin

Förstudie om reformen av räddningslagen på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 11.19
Pressmeddelande 40/2021
Räddare och bil.

Utredningspromemoriorna från de arbetsgrupper som har utrett behovet av ändringar i räddningslagen har sänts på remiss från inrikesministeriet. Genom en förstudie bedömde man hur bestämmelserna i räddningslagen fungerar och hur tydliga och tidsenliga de är. Dessutom utredde man vilka lagändringar utöver det så kallade Sote100-lagpaketets ändringar som behövs som en följd av att organiseringsansvaret för räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena.

I de utredningspromemorior som har sänts på remiss behandlar man hur den gällande räddningslagen fungerar i dag och presenterar arbetsgruppernas förslag till ändringar i räddningslagen. Arbetsgruppernas förslag har beretts i nära samarbete med aktörerna inom branschen. 

De eventuella ändringsbehov som utreddes under projektet med förstudien gällde förebyggandet och övervakningen av olyckor, räddningsverksamheten, beredskapen, befolkningsskyddet, lagstrukturen och de gemensamma reglerna. Förslagen till ändringar innehåller motiveringar samt bedömningar om hurdana effekter ändringarna kan få och hur snabbt de borde genomföras. 

– Avsikten med reformen är att räddningslagen bättre ska motsvara räddningsväsendets verksamhetsmiljö, den framtida utvecklingen och den pågående reformen i fråga om välfärdsområdena. Det här är första gången lagen ses över i sin helhet, säger lagstiftningsdirektör Mika Kättö

Beredningen fortsätter utgående från remissvaren

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska uppgiften med att organisera räddningsväsendet överföras till välfärdsområdena och räddningslagen reformeras i sin helhet utgående från utredningen. 

Den 30 december 2019 inledde inrikesministeriet ett projekt för att utreda behovet av ändringar i räddningslagen. Syftet med projektet var att göra en heltäckande utredning och bedömning av de behov av ändringar i lagstiftningen om räddningsväsendet som bland annat följer av att välfärdsområdena tar över organiseringsansvaret för räddningsväsendet. 

Arbetsgruppernas svenskspråkiga förslag är på remiss 10.5. - 30.6.2021. De eventuella lagändringarna bereds som ett separat lagstiftningsprojekt utifrån förstudien och remissvaren. 

Ytterligare information:
Mika Kättö
, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 477 413, mika.katto@intermin.fi  
Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 432, kirsi.rajaniemi@intermin.fi (förebyggande och övervakning av olyckor)
Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi (räddningsväsende)
Jussi Korhonen, beredningsdirektör, tfn 0295 488 289, jussi.korhonen@intermin.fi (beredskap och befolkningsskydd) 
Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi (lagens struktur och gemensamma regler)

Korrigering 11.5.2021: Remisstiden för arbetsgruppernas svenskspråkiga förslag har korrigerats.