Hoppa till innehåll

Utrymningssäkerhet innebär att personer som vistas i en byggnad när en brand antänds eller i fall av andra plötsliga farosituationer kan lämna byggnaden eller kan räddas på andra sätt. I allmänhet ansvarar byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsutövare för byggnadens brand- och utrymningssäkerhet för sina egna delar. I vårdinrättningar och samt vid service- och stödboendeobjekt eller i andra utrymmen där det bor eller vårdas människor vars funktionsförmåga har försämrats har verksamhetsidkaren en särskild plikt att sörja för utrymningssäkerheten.

I sjukhus, ålderdomshem och annan institutionsvård, slutna straffanstalter och andra därmed jämföra objekt (vårdinrättningar) och i service- och stödbostäder som ordnats i form av en boendeenhet och andra därmed jämförbara bostadsbyggnader och lokaler där det bor människor som har sämre funktionsförmåga en normalt (service- och stödboende) ska verksamhetsidkaren genom på förhand gjorda utredningar och planer och genom åtgärder som vidtagits på grundval av dem se till att det vid en eldsvåda eller någon annan farlig situation är möjligt för de boende och de personer som vårdas att lämna lokalen tryggt antingen självständigt eller med hjälp.
 (Räddningslagen 379/2011 18 §)

En utredning om utrymningssäkerheten är ett dokument som beskriver hur användningen av byggnaden eller lokalen, personernas begränsade, försvagade eller avvikande funktionsförmåga samt andra faktorer som påverkar utrymningssäkerheten beaktas i beredskapen för bränder och andra farliga situationer samt i utrymningsarrangemangen.

Räddningsplanen används som ett verktyg för säkerhetsutvecklande arbete. Om räddningsplanen stiftas i 15 § i räddningslagen 379/2011. 

Det finns en handbok om räddningsplanering (på finska) och en basis för räddningsplan (på finska) inriktad på vårdinrätter och sevice- och stödbostäder

Vilka är skyldiga att göra upp en utredning om utrymningssäkerhet? (på finska)

Närmare om utrymningssäkerhetsutredning och skyldigheten att upprätta den:
Räddningslagen 379/2011 9 §, 14 §, 18–21 §, 81–82 §
Statsrådets förordning om utredningar om utrymningssäkerhet 292/2014

Att göra en utredning om utrymningssäkerhet

I utredningen om utrymningssäkerhet ska verksamhetsidkaren redogöra för:

  1. på vilket sätt begränsad, nedsatt eller avvikande funktionsförmåga hos de boende eller de personer som vårdas inverkar på utrymningen vid eldsvådor och andra farliga situationer;
  2. om avsikten är att de boende eller de personer som vårdas ska kunna avlägsna sig på egen hand, med de anställdas hjälp eller med hjälp av både anställda och räddningsverket;
  3. vilken handlingsberedskap de anställda och den eventuella utomstående hjälpen har;
  4. hur lång tid det tar för de boende eller de som vårdas att avlägsna sig från olika rum och brandceller.

Utredningen om utrymningssäkerhet görs utgående från den svåraste tänkbara situationen med tanke på räddning. Med detta avses en situation där personalens mängd och handlingsberedskap är som lägst, mängden patienter/invånare är som störst, och deras handlingsförmåga som lägst. I blanketten för utredningen om utrymningssäkerhet finns noggrannare anvisningar för att göra upp utredningen.

Verksamhetsidkaren kan göra utredningen om utrymningssäkerhet

  • Med hjälp av Blankett för utredning om utrymningssäkerhet (del A och del B)
  • fritt formulerat, dock så att innehållskraven utifrån förordningen om utredningar om utrymningssäkerhet uppfylls.

Utredningen om utrymningssäkerhet jämte bilagor ska skickas till räddningsverkets registratorskontor: 

a) per e-post till adressen pel.poistumisturvallisuusselvitys@hel.fi (i adressfältet skriv ”Utredning om utrymningssäkerhet/objektets adress”)

ELLER

b) per post till adressen:

Helsingfors stad
Räddningsverket
PB 112
00099 Helsingfors stad

Referens: Utredningen om utrymningssäkerhet

Till utredningen ska fogas alla obligatoriska bilagor och annan information som behövs för bedömningen av utrymningssäkerheten. Se anvisningarna för vilka bilagor krävs på blanketten för utredning om utrymningssäkerhet (del B).

Utredningen om utrymningssäkerhet ska uppdateras vart tredje år eller ifall verksamheten väsentligen förändras. Den uppdaterade utredningen ska skickas till räddningsmyndigheterna för bedömning. Om det inte har skett några väsentliga förändringar i verksamheten, kommer updateringen av utredningen om utrymningssäkerhet att behandlas i samband med den återkommande brandinspektionen.

Behandling av utredningen om utrymningssäkerhet och fortsatta åtgärder

Räddningsmyndigheten gör utgående från utredningen om utrymningssäkerhet som verksamhetsidkaren lämnat in och eventuellt en inspektion av objekten en bedömning av utrymningssäkerheten. 

Ifall bedömningen är att utrymningssäkerheten inte är tillräcklig, ges i första hand ett föreläggande att avhjälpa brister i avsikt att göra upp en genomförandeplan för utrymningssäkerheten. Genomförandeplanen för utrymningssäkerheten är en plan som verksamhetsidkaren gör upp, i vilken framställs de åtgärder och tidtabellen för dem som ska användas för att få utrymningssäkerheten att överensstämma med kraven. Det finns en skild anvisning för att göra upp denna plan: Genomförandeplan för utrymningssäkerheten (på finska)

Ifall de brister som uppdagats i samband med bedömningen av utrymningssäkerhet inte korrigeras och ifall de åtgärder som presenterats i genomförandeplanen inte enligt räddningsmyndigheternas bedömning är tillräckliga för att få objektets utrymningssäkerhet till en tillräckligt hög nivå, kan räddningsmyndigheten ge ett föreläggande om utrymningssäkerhet. Räddningsmyndigheten kan då också ställa särskilda säkerhetskrav enligt 82 § i räddningslagen, till exempel montering av automatiska släckanordningar. 

Experter på utrymningssäkerhet

Gemensam e-postadress: pel.poistumisturvallisuusselvitys@hel.fi

Jourhavande brandinspektören

Jourhavande brandinspektören 
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar klockan 9–11 och 12–14 eller per e-post på palotarkastaja@hel.fi vardagar klockan 9–15.

Om du har frågor om en specifik brandsyn, kontakta den brandinspektör som genomförde brandsynen. Kontaktuppgifter hittar du till exempel i brandsynsprotokollet.

Anvisningar och blanketter om Utredningen om utrymningssäkerhet (mest på finska)

Leverans av dokument: pel.poistumisturvallisuusselvitys@hel.fi