Takaisin

Sammutusvesisuunnitelma kuntiin lausuttavaksi

Julkaisuajankohta 8.6.2023 11.54
Tiedote
Kyltti, jossa lukee maanpäällinen palovesiasema

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on laatinut sammutusvesisuunnitelman kuntien ja keskeisten vesihuoltolaitosten kanssa yhteistyössä. Sammutusvesisuunnitelma laaditaan niin, että sammutusveden hankinta ja toimittaminen vastaavat paikallisesti määriteltyjä onnettomuusuhkia sekä esitetään ratkaisut sammutusveden toimittamiselle pelastustoiminnan tarpeisiin. Pelastuslaitos on tarvinnut lisävettä vuosina 2013–2022 yhteensä 1 936 kertaa.

Sammutusveden hankinnasta vastaavat kunnat
 

Pelastuslain 30 §:n mukaisesti kunnan tulee huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta sekä sammutusveden ottopaikoista pelastuslaitoksen tarpeisiin. Nyt uudistetussa sammutusvesisuunnitelmaluonnoksessa on aiempaa tarkemmin määritelty sammutusveden saatavuuden vaatimukset. Määrittelyt perustuvat pelastustoimen riskiruutuaineistoon ja ruutualueilla arvioituun sammutusvesitarpeeseen. Kaikkialla ei ole tarvetta palopostiverkostolle, tällöin pelastuslaitos hoitaa sammutusveden toimittamisen säiliövuoroajona tai luonnonvesilähteistä. Osassa riskikohteita palopostien on puolestaan oltava riittävän hyvätuottoisia, helposti käyttöönotettavia ja säännöllisesti kunnossapidettyjä. Lisäksi palovesiasemia täytyy olla sijoitettuna riittävän lähekkäin.

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta päätti kokouksessaan pyytää lausuntoa maakunnan kunnilta sammutusvesihuoltosuunnitelmaluonnoksesta 30.8.2023 mennessä. Sammutusvesisuunnitelman hyväksyy lopullisesti hyvinvointialueen aluevaltuusto.

Pelastuslaitoksen alkuvuoden tehtävämäärät
 

Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä alkuvuoden aikana yhteensä 886 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet 17 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ensihoidossa on puolestaan ollut kiirettä, 11 107 hätäkeskuksen välittämän ensihoitotehtävän verran. Ensihoidontehtävämäärä on lisääntynyt 1,2 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Siirtokuljetuksia, kotisairaanhoitoa ja kotiin vietäviä palveluita tukevia tehtäviä oli 420 kappaletta. Ambulanssitehtäviä on ollut yhteensä 14 191 kappaletta alkuvuoden aikana.

Huhtikuun alussa toimintansa aloittanut tilannekeskus on saanut hoidettavaksi huhtikuun aikana 203 kiireetöntä ensihoitotehtävää. Tehtävistä noin kolmasosassa oli kuljetuksen tarve jatkohoitoon tai apua tarvitseva hoidettiin kohteessa ensihoidon toimesta. Kahdessa kolmasosassa tehtävistä asiakkaat ohjattiin muiden palveluiden piiriin tai heillä ei ollut välitöntä avun tarvetta.

Linkki pöytäkirjaan

Pohjois-Karjala

Uusimmat