Ajankohtaisiin

Pelastus- ja ensihoitotehtävien määrä väheni Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella vuonna 2020

19.1.2021 9.01
Pelastuslaitoksen paloautoja ja ambulansseja jonossa.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella kuoli kaksi ihmistä tulipaloissa vuonna 2020. Myrskyt nostivat vahingontorjuntatehtävien määrää. Liikenneonnettomuuksia oli edellisvuoteen verrattuna vähemmän. Ensihoidon hälytysten määrä väheni.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella kuoli kaksi ihmistä tulipaloissa vuonna 2020. Myrskyt nostivat vahingontorjuntatehtävien määrää. Liikenneonnettomuuksia oli edellisvuoteen verrattuna vähemmän. Ensihoidon hälytysten määrä väheni.

”Maailmanlaajuinen koronapandemia näkyi myös Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintavuodessa. Suunnittelemalla toimintaa pystyimme pandemiasta huolimatta tuottamaan kaikki palvelut. Korona ei vaikuttanut avunsaantiin, hälytysluontoiset tehtävät hoidettiin täysimääräisesti. Eniten koronan vaatima suojautuminen vaikutti toteutuneiden turvallisuuskoulutusten määrään, kun fyysisiä kohtaamisia rajoitettiin taudin leviämisen estämiseksi”, kertoo pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki.

”Inkoossa 31.1.2020 tapahtunut öljyvahinko oli ympäristöön päässeen öljyn määrän suhteen huomattavasti pienempi kuin riskiarvioissa torjuntavalmiuden mitoitusperusteena käytetty tyyppionnettomuus.  Silti torjuntatoimiin kului kuukausia ja kustannukset olivat huomattavat. Saimme terveen muistutuksen pelastuslaitoksen torjuntavalmiuden päivitystarpeista ja toiminnanharjoittajien varautumisen tärkeydestä”, Ihamäki toteaa.

Pelastuslaitoksen johtokunnan koko toimikautensa merkittävin päätös oli uuden palvelutasopäätöksen hyväksyminen vuosille 2021-2024. Palvelujen taso säilytetään vähintään nykyisellään. Erityisiä painopisteitä ovat öljyntorjuntavalmiuden kehittäminen, palontutkinnan ja onnettomuuskehityksen seurannan kehittäminen ja toimintavalmiuden parantaminen asemaverkostoa kehittämällä. Lisäksi tulevalla kaudella kehitetään ja rakennetaan kansainvälisen pelastustoiminnan valmiutta ja ollaan aktiivisesti mukana rakentamassa uutta Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistä johtokeskusta.

Välittömästä vaarasta pelastettiin 71 ihmistä

Pelastuslaitos pelasti välittömästä vaarasta 71 ihmistä vuonna 2020. Heistä 12 pelastettiin tulipaloista, 31 ajoneuvoista liikenneonnettomuustilanteissa ja 28 muista vaaratilanteista, kuten vedestä, sortumista tai työmailla sattuneista onnettomuuksista. Tulipaloissa kuoli kaksi ihmistä.
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on pelastuslaitoksen tärkeä ja lakisääteinen tehtävä. Ennaltaehkäisyn keinoina ovat muun muassa rakentamisen suunnittelun ohjaus, valvonta ja tarkastukset sekä koulutukset. Erilaisia valvontatoimenpiteitä tehtiin 2859 kappaletta eli 93 prosenttia ennalta suunnitellusta määrästä.

Koulutuksissa ja tilaisuuksissa annetaan ihmisille tietoja ja taitoja ehkäistä onnettomuuksia ja toimia onnettomuustilanteissa oikein. Vuonna 2020 koronatilanne vaikutti tilaisuuksien määrään, kun isoja yleisötapahtumia ei voitu järjestää. Sen sijaan pelastuslaitos järjesti pienryhmille alkusammutuskoulutuksia ja vastaavia, lisäksi pidettiin päiväkotien turvatuokioita. Pelastuslaitos ja alueen sopimuspalokunnat järjestivät vuonna 2020 440 turvallisuuskoulutustilaisuutta ja -tapahtumaa. Tilaisuuksissa tavoitettiin yhteensä noin 21 700 henkilöä. Lisäksi pelastuslaitos viesti turvallisuudesta muun muassa sosiaalisen median, verkkosivustojen ja mediatiedotteiden kautta.
Myrskyt aiheuttivat vahingontorjuntatehtäviä edellisvuotta enemmän

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli pelastustehtäviä vuonna 2020 kaikkiaan 7839, mikä on 231 enemmän kuin edellisvuonna. Maastopaloja sammutettiin 138, rakennuspaloja 300 ja liikennevälinepaloja 143.

Erilaisia vahingontorjuntatehtäviä, kuten esimerkiksi vaarallisten kaatuneiden puiden raivaus, oli yhteensä 1665. Määrä kasvoi edellisvuodesta merkittävästi. Tämä johtuu myrskyistä, joita Länsi-Uudenmaan alueella oli kolme: Dennis-myrsky (17.2.2020), Aila-myrsky (17.9.2020) ja Liisa-myrsky (19.11.2020). Tulvan, sadeveden tai kohonneen vedenpinnan aiheuttamia tehtäviä oli 59, kun keskivertovuonna niitä on 35.

Liikenneonnettomuuksien määrä laski hieman. Vuonna 2020 niitä oli 891, edellisvuonna 996.
Palovaroittimien hälyttämisestä johtuneita tarkastuksia tehtiin 289 eli 32 vähemmän kuin edellisvuonna. Keskivertovuonna näitä tehtäviä on noin 270. Erheellisiä automaattisten paloilmoitinlaitteistojen hälytyksiä oli 1110. Niiden määrä on ollut loivassa laskussa vuodesta 2016.
Öljyvahinkoja sattui 180. Eläinpelastustehtäviä oli 281. Pelastettuja eläimiä olivat niin lemmikki-, koti- kuin luonnonvaraisetkin eläimet.

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköillä oli 41 176 hälytystä

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen 23 ensihoitoyksiköllä oli hälytyksiä yhteensä 41 176 vuonna 2020. Hälytysten lukumäärä väheni vuoteen 2019 verrattuna (42 506). Lisäksi ensivasteena hätätilapotilaan luokse ja avuksi hälytettiin pelastuslaitoksen sekä sopimuspalokuntien ensivasteyksiköt 1768 kertaa (vuonna 2019 2204). Myös ensivastehälytysten määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna.

Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueilla oli 32 848 ensihoitohälytystä (2019: 34 128). Lohjan, Karkkilan, Siuntion ja Vihdin alueilla ensihoitohälytyksiä oli yhteensä 13 175 (2019: 13 954) ja Hangon, Inkoon sekä Raaseporin alueilla ensihoitohälytyksiä oli yhteensä 6874 (2019: 6863).
Yleisin hälytystehtävä kaikista hälytyksistä oli yleistilan heikkous (18 %). Toiseksi yleisin oli kaatuminen (12%). Kolmanneksi yleisin hälytystehtävä oli rintakipu (11 %). Hengitysvaikeushälytyksiä oli 8 % ja aivohalvausoirehälytyksiä 6 %.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii pelastustoimesta ja ensihoidosta kymmenen kunnan alueella. Työntekijöitä pelastuslaitoksella on noin 600, joista välittömässä hälytysvalmiudessa on päivittäin noin 95 henkeä 12 vakinaisella paloasemalla sekä neljällä ensihoitoasemalla. Vakituisten yksiköiden lisäksi pelastustoimen tehtäviä hoitaa alueella sivutoimiset sammutusmiehet Tenholassa ja Hangossa, 40 sopimuspalokuntaa (VPK), kaksi sotilaspalokuntaa, kaksi teollisuuspalokuntaa ja neljä meripelastusyhdistystä. Vuonna 2020 pelastuslaitoksen vakinaiset yksiköt lähtivät keskimäärin 67 minuutin välein pelastustoimen tehtäviin ja 13 minuutin välein ensihoitotehtäviin.
 

Länsi-Uusimaa