Takaisin

Hallitus esittää laajennuksia ydinlaitosten ja tuotantokohteiden omistajien velvollisuuksiin säteilyvaaratilanteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2022 14.41
Tiedote 50/2022

Hallitus esittää muutoksia pelastuslakiin, jotta se täyttää EU:n säteilyturva-direktiivin vaatimukset. Lainmuutoksella on tarkoitus laajentaa kohteen omistajan velvoitetta pelastuslain mukaisessa jälkiraivauksessa, -vartioinnissa ja -torjunnassa.

Esityksen mukaan ydinlaitoksen tai tuotantokohteen omistaja olisi velvollinen huolehtimaan säteilyvaaratilanteen tai muun onnettomuuden jälkiraivauksesta ja -vartioinnista sekä säteilyvaaratilanteesta aiheutuvan altistuksen rajoittamisesta sen jälkeen, kun tilanne ei vaadi enää pelastuslaitoksen tai muiden viranomaisten toimenpiteitä. Esitykseen sisältyy myös velvollisuus ilmoittaa säteilyvaaratilanteesta Säteilyturvakeskukselle. 

Lakimuutoksen tavoitteena on ehkäistä säteilyvaaratilanteen toistuminen sekä muiden vahinkojen syntyminen. Näin tavoitellaan ihmisten turvallisuuden parantamista ja onnettomuuden seurauksien rajoittamista ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle.

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisvelvoitetta päivitetään VAK-lain muutosten takia 

Lisäksi pelastuslakiin esitetään muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön valmisteleman vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-laki) uudistuksen johdosta. Pelastuslain muutoksella varmistetaan, että ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan VAK-lain uudistuksen jälkeenkin sellaiselle ratapihalle ja satama-alueelle, jonka kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Esityksen tarkoituksena on säilyttää nykytila, eikä ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisvelvoitetta laajenneta uusin kohteisiin.

Säteilyvaaratilanteita koskevat lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2022 aikana. Ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevat muutokset tulisivat voimaan vuoden 2023 alussa yhtä aikaa VAK-lain muutosten kanssa.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. 0295 488 279, annika.parsons@govsec.fi

Uusimmat