Tillbaka

Statsrådet föreslår utvidgningar av skyldigheterna för ägare till kärnanläggningar och produktionsobjekt i nödsituationer med strålrisk

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2022 14.41
Pressmeddelande 50/2022

Statsrådet föreslår ändringar i räddningslagen för att den ska uppfylla kraven i EU:s strålskyddsdirektiv. Avsikten med lagändringen är att utvidga skyldigheterna för ägaren till objektet vid efterröjning, efterbevakning och efterbehandling enligt räddningslagen.

Enligt propositionen är den som äger kärnanläggningen eller produktionsobjektet skyldig att svara för efterröjning och efterbevakning efter en nödsituation med strålrisk eller någon annan olycka samt för att begränsa exponering i en nödsituation med strålrisk när situationen inte längre kräver åtgärder från räddningsverket eller andra myndigheter. I propositionen ingår också en skyldighet att anmäla nödsituationer med strålrisk till Strålsäkerhetscentralen. 

Syftet med lagändringen är att förhindra såväl att nödsituationer med strålrisk upprepas som att andra skador uppstår. På detta sätt strävar man efter att förbättra människors säkerhet och att begränsa följderna av olyckor för människor, egendom och miljön.

Skyldigheten att göra upp en extern räddningsplan uppdateras på grund av ändringarna i TFÄ-lagen 

Dessutom föreslås ändringar i räddningslagen med anledning av den reform av lagen om transport av farliga ämnen (TFÄ-lagen) som bereds vid kommunikationsministeriet. Genom en ändring av räddningslagen säkerställs att en extern räddningsplan även efter reformen av TFÄ-lagen görs upp för sådana bangårdar och hamnområden genom vilka betydande mängder farliga ämnen transporteras. Syftet med propositionen är att bevara nuläget, och skyldigheten att göra upp en extern räddningsplan utvidgas inte till att omfatta nya objekt.

De lagändringar som gäller nödsituationer med strålrisk avses träda i kraft under 2022. De ändringar som gäller externa räddningsplaner avses träda i kraft vid ingången av 2023 samtidigt med ändringarna i TFÄ-lagen.

Ytterligare information:

Annika Parsons, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 279, annika.parsons@govsec.fi

Det senaste