Takaisin

Ikääntyneiden turvallisuusohjelman tavoitteena turvallinen arki jokaiselle ikääntyneelle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2018 13.11
Tiedote 12/2018

Vuonna 2011 laadittu Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelma on päivitetty. Suomi vanhenee nopeasti ja vuonna 2030 useampi kuin joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Ikääntyneiden turvattomuutta aiheuttaa muun muassa yksinäisyys ja ulkopuolisen avun riittämättömyys. Ikääntyneisiin kohdistuu myös yhä enemmän uusia turvallisuusuhkia kuten verkko- ja muita petoksia. Ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivittäminen on osa sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa.

Ohjelman päivityksessä on päätetty 12 toimenpiteestä ikääntyneiden asumisen turvallisuuden parantamiseksi, tapaturmien määrän vähentämiseksi sekä kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi on tehty paljon töitä viime vuosina eri sektoreilla. Ohjelman toimenpiteet on valittu siten, että ne täydentävät aiemmin tehtyä työtä.

Ikääntyneiden merkitys arjen turvallisuudessa kasvaa vanhenevan väestön myötä

Suomi on Euroopan nopeimmin vanheneva maa, ja vuonna 2030 noin joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Vuonna 2060 tämän luvun on arvioitu olevan 29 prosenttia. Tämän kehityksen valossa ikääntyneiden merkitys arjen turvallisuuden kysymyksissä tulee kasvamaan.

Ikääntyneiden turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta vähentävät eniten yksinäisyys, ulkopuolisen avun riittämättömyys, muistisairaudet, fyysiset sairaudet sekä tapaturmat. Myös uudet turvallisuushaasteet, kuten nettirikollisuus ja -petokset, koskettavat yhä useammin myös ikääntyneitä.

Ohjelman kohderyhmänä erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ikääntyneet

Toimintaohjelma on kohdistettu ikääntyneiden parissa työskenteleville viranomaisille sekä järjestöille. Ohjelman tavoitteena on parantaa etenkin haavoittuvassa asemassa olevien ikääntyneiden turvallisuutta. Tällä tarkoitetaan ihmisiä, jotka eivät jostain syystä pääse palveluiden piiriin tai joiden turvallisuudessa on puutteita, joita he eivät itse kykene esimerkiksi sairauden takia poistamaan.

Koska ikääntyneen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat perinteisen viranomaistoiminnan ulkopuolelle jäävät asiat kuten toimintakyky, sosiaaliset suhteet ja yksinäisyyden tunne, ei ikääntyneiden turvallisuus parane ainoastaan viranomaisten toimin. Se vaatii tiivistä ja laajapohjaista eri viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä. Tämän vuoksi toimenpiteiden keskeisinä tavoitteina on yhteistyön ja tiedonvaihdon parantaminen.

Ohjelman päivitys on laadittu yhteistyössä aiemman toimintaohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon osallistuneiden tahojen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelman päivitys käsiteltiin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmässä 17.1.2018. Ohjelman päivittäminen on osa lokakuussa 2017 hyväksytyn sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa. Toimenpiteet toteutetaan ennen vuotta 2020 eduskunnalle annettavaa selontekoa sisäisestä turvallisuudesta.

Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelman päivitys

Lisätietoja:

ylitarkastaja Leena Seitovirta, p. 0295 488 244, leena.seitovirta@intermin.fi
strategiapäällikkö Ari Evwaraye, p, 0295 488 373, ari.evwaraye@intemin.fi