Gå till aktuellt

Målet med säkerhetsprogrammet för äldre är att garantera alla äldre en trygg vardag

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2018 13.11
Pressmeddelande 12/2018

Handlingsprogrammet Ett säkert liv för äldre, som utarbetades 2011, har uppdaterats. Finlands befolkning åldras i snabb takt och 2030 är mer än var fjärde finländare över 65 år. Otrygghet bland äldre orsakas bland annat av ensamhet och otillräcklig utomstående hjälp. Också allt fler nya säkerhetshot, såsom nätbedrägerier och andra former av bedrägerier, riktas mot äldre. Uppdateringen av säkerhetsprogrammet för äldre är ett led i genomförandet av strategin för den inre säkerheten.

I uppdateringen av programmet har det beslutats om tolv åtgärder för att förbättra boendesäkerheten för äldre, minska antalet olyckor samt förebygga och bekämpa illabehandling, våld och brott mot äldre. De senaste åren har man inom olika sektorer gjort mycket för att förbättra säkerheten för äldre. Åtgärderna har valts så att de kompletterar det arbete som redan har utförts.

När befolkningen åldras får äldre allt större betydelse när det gäller säkerheten i vardagen

Finland är det land i Europa vars befolkning åldras snabbast, och 2030 är cirka var fjärde finländare över 65 år. Det har beräknats att denna andel utgör 29 procent 2060. Mot bakgrund av denna utveckling kommer äldre att få allt större betydelse när det gäller frågor om säkerheten i vardagen.

Särskilt ensamhet, otillräcklig utomstående hjälp, minnessjukdomar, fysiska sjukdomar och olyckor minskar äldres säkerhet och trygghetskänsla. Också nya säkerhetshot, såsom nätbrottslighet och nätbedrägerier, drabbar allt oftare också äldre.

Målgrupp för programmet är äldre i särskilt utsatt ställning

Handlingsprogrammet riktas till de myndigheter och organisationer som arbetar med äldre. Målet med programmet är att förbättra säkerheten särskilt för äldre i utsatt ställning. Med detta avses personer som av någon anledning inte får tillgång till tjänster eller som upplever sådana brister i säkerheten som de inte själva t.ex. på grund av sjukdom kan åtgärda.

Eftersom äldres säkerhet och trygghetskänsla även påverkas av omständigheter som faller utanför ramen för den normala myndighetsverksamheten, såsom funktionsförmåga, sociala relationer och ensamhetskänsla, förbättras säkerheten för äldre inte enbart genom myndighetsåtgärder. En förbättrad säkerhet för äldre kräver ett nära samarbete på bred front mellan olika myndigheter och organisationer. Därför är de viktigaste målen med åtgärderna att förbättra samarbetet och informationsutbytet.

Programmet har uppdaterats i samarbete med de aktörer som deltagit i beredningen och genomförandet av det tidigare handlingsprogrammet samt andra intressegrupper. Uppdateringen av programmet behandlades den 17 januari 2018 i ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården. Uppdateringen av programmet är ett led i genomförandet av strategin för den inre säkerheten, som antogs i oktober 2017. Åtgärderna ska vidtas innan redogörelsen för den inre säkerheten överlämnas till riksdagen 2020.

Uppdatering av handlingsprogrammet Ett säkert liv för äldre | fi

Ytterligare information:
Leena Seitovirta, överinspektör, tfn 0295 488 244, leena.seitovirta@intermin.fi
Ari Evwaraye, strategichef, tfn 0295 488 373, ari.evwaraye@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.2.2023 11:34
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.2.2023 8:30