Takaisin

Hallituksen esitysluonnos pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta lausunnoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2020 12.47
Tiedote 63/2020
Paloautoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyytävät lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja pelastustoimen järjestämistä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Järjestämislaissa säädettäisiin muun muassa pelastustoimen järjestämisestä ja pelastustoimen ohjausjärjestelmästä, kehittämisestä ja valvonnasta.

Esitysluonnoksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa sote-maakunnat ja Helsingin kaupunki, jotka vastaisivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Pelastuslaitokset voisivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle. Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.

Valtion ohjauksella tavoitellaan yhdenmukaisempia pelastustoimen palveluita ja valtakunnallista tehokkuutta

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuisi. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus parantaisi entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa. Tavoitteena on myös kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Valtioneuvosto vahvistaisi pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet nelivuotiskaudeksi. Se voisi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien kokoamisesta yhden tai useamman sote-maakunnan hoidettavaksi.

Sisäministeriö ohjaisi sote-maakuntien ja Helsingin kaupungin pelastustoimen järjestämistä. Sote-maakuntien ja sisäministeriön välillä käytäisiin vuosittain pelastustoimen järjestämistä koskevat ohjausneuvottelut. Lisäksi sisäministeriön yhteyteen perustettaisiin pelastustoimen neuvottelukunta, johon osallistuisivat sote-maakuntien ohjauksesta vastaavat ministeriöt sekä sote-maakunnat. 

Aluehallintovirastot valvoisivat pelastustoimea ja sen palvelutasoa, jonka tulisi vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.

Pelastustoimen henkilöstö, kalusto ja paloasemien vuokrasopimukset sote-maakunnille 

Koska pelastustoimi siirtyisi kunnilta sote-maakunnille, tulisi pelastustoimen rahoitus jatkossa valtion budjetista. Pelastustoimen rahoitus määräytyisi asukasmäärän, asukastiheyden ja riskikertoimen mukaan.

Voimaanpanolakiluonnoksen mukaan nykyisten pelastuslaitosten henkilöstö siirtyisi nykyisin ehdoin sote-maakuntien palvelukseen. Samoin pelastustoimen kalusto siirtyisi sote-maakuntien omistukseen.

Kuntien ja sopimuspalokuntien omistamat kiinteistöt jäisivät niiden omistukseen ja paloasemien nykyiset vuokrasopimukset siirtyisivät nykyisin ehdoin sote-maakunnille. Nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien omaisuus siirtyisi sote-maakunnille. 

Sopimuspalokuntien palokuntasopimukset siirtyisivät nykyisin ehdoin kunnilta sote-maakunnille.

Pelastustoimen järjestämislakiluonnos noudattaa sote-uudistuksessa tehtyjä linjauksia. Luonnokset sote-maakuntalaiksi, sote-järjestämislaiksi, sote-maakuntien rahoituslaiksi ja voimaanpanolaiksi ovat lausuntokierroksella samaan aikaan, ja niihin lausuntojen perusteella mahdollisesti tehtävät muutokset voivat vaikuttaa myös pelastustoimen järjestämislakiesitykseen.

Lausuntoja voi antaa 25. syyskuuta 2020 asti.

Tiedotteen alkua on korjattu 16.6.2020: Lausuntoa ei pyydä vain sisäministeriö, vaan sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyytävät lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta.

Lisätietoja

pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi

hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi

Uusimmat