Tillbaka

Ett utkast till regeringens proposition om reformen av ordnandet av räddningsväsendet på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2020 12.47
Pressmeddelande 63/2020
Brandbilar.

Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringsproposition om en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Avsikten är att i lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskriva bland annat om ordnandet av, styrsystemet för, utvecklingen och tillsynen av räddningsväsendet.

Enligt lagutkastet ska räddningsväsendet i framtiden ordnas av vårdlandskapen och Helsingfors stad, som också ska ansvara för ordnandet av social- och hälsovården inom sina områden. Räddningsverken kan fortfarande producera prehospital akutsjukvård för hälso- och sjukvården. Räddningsväsendet ska dock även i fortsättningen vara en separat sektor som är parallell med social- och hälsovårdsväsendet.

Genom statlig styrning eftersträvas enhetligare tjänster inom räddningsväsendet och riksomfattande effektivitet

Genom reformen blir statens styrning i räddningsväsendet starkare. En starkare nationell styrning förbättrar produktionen av allt enhetligare och på så sätt mer likvärdiga tjänster inom räddningsväsendet i hela landet. Målet är också att utveckla räddningsväsendets verksamhet som ett riksomfattande system.

Statsrådet ska fastställa räddningsväsendets riksomfattande strategiska mål för en fyraårsperiod. Statsrådet kan även besluta om att koncentrera vissa av räddningsväsendets specialuppgifter till ett eller flera vårdlandskap.

Inrikesministeriet styr ordnandet av vårdlandskapens och Helsingfors stads räddningsväsende. Styrningsförhandlingar som gäller ordnandet av räddningsväsendet ska föras årligen mellan vårdlandskapen och inrikesministeriet. I anslutning till inrikesministeriet ska dessutom inrättas en delegation för räddningsväsendet. De ministerier som ansvarar för styrningen av vårdlandskapen ska delta i delegationen, likaså vårdlandskapen. 

Regionförvaltningsverken ska övervaka räddningsväsendet och dess servicenivå, som ska motsvara de nationella, regionala och lokala behoven och olycksriskerna.

Räddningsväsendets personal, materiel och hyresavtal för brandstationer överförs till vårdlandskapen 

Eftersom räddningsväsendet överförs från kommunerna till vårdlandskapen, finansieras räddningsväsendet i fortsättningen från statsbudgeten. Finansieringen av räddningsväsendet bestäms utifrån invånarantalet, befolkningstätheten och en riskkoefficient.

Enligt utkastet till införandelag övergår de nuvarande räddningsverkens personal i anställning hos vårdlandskapen på nuvarande villkor. Också räddningsväsendets materiel övergår i vårdlandskapens ägo.

De fastigheter som ägs av kommuner och avtalsbrandkårer förblir i deras ägo och de nuvarande hyresavtalen för brandstationer överförs till vårdlandskapen på nuvarande villkor. De nuvarande lagstadgade samkommunernas egendom överförs till vårdlandskap. 

Avtalsbrandkårernas brandkårsavtal överförs från kommuner till vårdlandskap på nuvarande villkor.

Utkastet till lag om ordnande av räddningsväsendet följer de riktlinjer som fastställts i social- och hälsovårdsreformen. Utkasten till lag om vårdlandskap, lag om ordnande av social- och hälsovård, lag om vårdlandskapens finansiering och införandelag sänds på remiss samtidigt. Eventuella ändringar som på basis av utlåtanden görs i dem kan också påverka propositionen om ordnande av räddningsväsendet.

Yttranden kan lämnas fram till den 25 september 2020.

Pressmeddelandet har korrigerats 16.6.2020: Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringsproposition tillsammans.

Ytterligare information

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi

Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00