Hoppa till innehåll

De viktigaste författningar som berör räddningsväsendet

Räddningslagen

Räddningslagen (379/2011) föreskriver bland annat om alla människors och företags skyldighet att förebygga eldsvådor och andra olyckor. Lagen innehåller också bestämmelser om räddningsmyndigheternas uppgifter. Syftet med räddningslagen är att förbättra människornas säkerhet och minska antalet olyckor. När en olycka är överhängande eller har inträffat är lagens syfte också att rädda människor, trygga viktiga funktioner och begränsa följderna av olyckan effektivt så att olägenheterna blir så små som möjligt. 

Lagen om nödcentralsverksamhet

Syftet med lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) är att främja befolkningens säkerhet, organisera produktionen av nödcentralstjänster och förbättra tillgången till och kvaliteten på tjänsterna. Lagen tillämpas på räddningsväsendets, polisens och social- och hälsovårdens nödcentralstjänster samt på Nödcentralsverket. 

Lagen om Räddningsinstitutet

Lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) innehåller bestämmelser om Räddningsinstitutets uppgifter och förvaltning, den utbildning som ges vid Räddningsinstitutet samt studerandenas rättigheter och skyldigheter.

Lagen om anordningar inom räddningsväsendet

Syftet med lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) är att säkerställa att anordningar inom räddningsväsendet är säkra och lämpar sig för sitt ändamål samt att de överensstämmer med kraven och därför utan hinder kan släppas ut på marknaden och tas i bruk. Syftet med lagen är också att säkerställa att det genom behöriga installationer, behörigt underhåll och behöriga besiktningar av anordningar inom räddningsväsendet garanteras att anordningarna fungerar effektivt och tillförlitligt i överensstämmelse med sitt ändamål.