Hoppa till innehåll

Arrangören ansvarar för att evenemanget har planerats och genomförts så att publiken tryggt kan delta och att arrangemangen fungerar också om något oväntat händer.

Olyckor kan förebyggas genom att vara väl förberedd. Goda planer behövs också om någonting tråkigt händer. Det är viktigt att se till att hjälpen kan komma fram snabbt och att publiken tryggt kan lämna platsen. Webbplatsen Pelastuslaitokset.fi har sammanställt olika anvisningar och blanketter (på finska) som hjälper dem som ska ordna ett evenemang med förberedelserna.

Blanketterna som finns på Pelastuslaitokset.fi skickas ifyllda till adressen palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi.

Med en offentlig tillställning avses nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som inte anses vara allmänna sammankomster (se lagen om sammankomster 530/1999). Om det krävs inbjudan eller medlemskap i en viss sammanslutning för deltagande i en tillställning, ska bestämmelserna om offentliga tillställningar tillämpas på tillställningen, om den inte kan anses vara privat på basis av antalet deltagare, tillställningens natur eller andra särskilda skäl.

Många olika instanser övervakar ordnandet av offentliga tillställningar. Ibland måste arrangören ansöka om flera olika tillstånd från olika myndigheter, till exempel av polisen.

Om tillställningen ska innehålla ett fyrverkeri eller pyrotekniska effekter måste detta anmälas till polisen och räddningsmyndigheten.

Om det förekommer tillfällig inkvartering under tillställningen måste arrangören se till att följa anvisningarna för sådan verksamhet.

Du hittar länkar till de blanketter du behöver längst ner på sidan.

Räddningsplan för publikevenemang

En räddningsplan måste göras för publikevenemang där:

  • minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt;
  • öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen;
  • arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala; eller
  • evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

Räddningsplanen ska lämnas in till den lokala räddningsmyndigheten minst 14 dygn innan tillställningen börjar.

Räddningsplanen lämnas in till jourhavande brandinspektören vid Västra Nylands räddningsverk:

  • palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi
  • eller Västra Nylands räddningsverk, Jourhavande brandinspektör, Brandmansvägen 1, 02750 ESPOO.

Användning av farliga kemikalier och pyrotekniska artiklar som specialeffekter vid publikevenemang

Om specialeffekter används vid publikevenemang ska det anmälas till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före evenemanget. Anmälan ska uppge den information som förs fram i 62 § i förordningen om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015).

Västra Nylands räddningsverk rekommenderar att den riksomfattande anmälningsblanketten används. Räddningsmyndigheterna kan utgående från anmälan besluta om begränsningar och villkor som är nödvändiga för en säker användning av specialeffekter. Räddningsmyndigheterna kan förbjuda användningen om den kan anses orsaka uppenbar risk för person-, miljö- eller egendomsskador vid den planerade tidpunkten eller på den planerade platsen.

Om specialeffekter används utomhus får de inte bryta mot bullerbegränsningarna i de lokala miljöskyddsföreskrifterna. Om ett evenemang har ett så kallat bullertillstånd, ska de klockslag som anges i tillställningen iakttas.

Blanketter

Anmälan om användning av pyrotekniska specialeffekter

Anmälan om specialeffekter inom Västra Nylands räddningsverks område och eventuella bilagor ska sändas till adressen palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi.

Modell för räddningsplan för publikevenemang

Förstahjälpsplan för publikevenemang, Formulär oppnas bara med Adobe Acrobat programmet

Anmälan om användning av fyrverkeripjäser

Anmälan om eldföreställning

Tillfällig inkvartering

Den som arrangerar tillfällig inkvartering ska meddela räddningsverket om det minst 14 dygn innan den planerade tillfälliga inkvarteringen börjar. Använd den bifogade blanketten.

Du kan skicka blanketten antingen

  • på elektronisk väg
  • eller per post till Västra Nylands räddningsverk, Jourhavande brandinspektör, Brandmansvägen 1, 02750 ESPOO.

Anvisning om säkerhetsarrangemang i en samlingslokal för tillfällig inkvartering

Anmälan till räddningsmyndigheten om tillfällig inkvartering

Skicka anmälan på elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på "Skicka".

Per post: Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor.

Andra webbplatser

Lag om sammankomster, 530/1999

Mer information 

Jourhavande brandinspektör, tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

Ge respons