Hoppa till innehåll

Våra brandinspektörer utför tillsyn bland annat i fastigheter, offentliga utrymmen och bostadshus samt vid publikevenemang. Målet med tillsynen är att förebygga person-, miljö- och egendomsskador samt förbättra säkerhetskulturen vid objekten, i synnerhet sett till brand- och utrymningssäkerhet. Som en central del av tillsynen strävar vi efter att i den ständigt växande staden säkerställa förutsättningar för räddningsverksamhet och akutvård samt räddningspersonalen arbetssäkerhet. Vi övervakar den industriella hanteringen, lagringen och förvaringen av farliga kemikalier som sker i liten skala.

Med periodiska brandsyner övervakar man att de skyldigheter som gäller för byggnadens ägare, innehavare samt verksamhetsutövare efterföljs. Periodiska brandsyner utförs enligt planen för förebyggande av olyckor. Tillsynsintervallet beror på objektet och tidigare inspektioner. Tillsynsbesök kan även göras på basis av anmälningar om olycksrisk.

Vid inspektionerna fäster man uppmärksamhet vid egen beredskap och säkerhetskultur genom att även erbjuda vägledning och rådgivning som en del av tillsynen. Syftet är att genom samarbete skapa en så säker verksamhetsmiljö som möjligt.

Tillsyn av bostadshus

Målet med tillsynen är att stödja bostadshusens säkerhetsarbete och hjälpa till att förbättra boendesäkerheten.

Anmälan om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor

Med brandriskbostad avses en bostad eller byggnad där man upptäckt en uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk. Vanligtvis förenas brandriskbostäderna av en stor mängd saker och föremål, som vid en eventuell eldsvåda orsakar kraftig och snabb spridning av elden.

Periodisk brandsyn

Avsikten med brandsyner är att stöda aktörernas egen beredskap och tillse att räddningslagen följs.

Rådgivning för konstruktiv brandsäkerhet

Vi vägleder stadsplanerare och dem som vidtar ett byggprojekt angående konstruktiv brandsäkerhet.

Tillsyn av publikevenemang

Med publikevenemang avser man en planerad sammankomst som har ett visst syfte samt en början och ett slut. Helsingfors stads räddningsverk övervakar för sin del säkerheten vid publikevenemangen samt ger vägledning och rådgivning vid upprättandet av räddningsplanen och vid säkerhetsarrangemangen.

Räddningsväsendets utrustning

Helsingfors Räddningsverket erbjuder tjänster kopplade till brandlarmanläggningar, släckningsanläggningar, objektskort och nyckelförvaring.

Utredningar om utrymningssäkerheten

Utrymningssäkerhet innebär att personer som vistas i en byggnad när en brand antänds eller i fall av andra plötsliga farosituationer kan lämna byggnaden eller kan räddas på andra sätt.

Tillfällig inkvartering i samlingslokaler

I sådana lokaler som inte är godkända för övernattning eller inkvartering kan man ordna tillfällig inkvartering enligt vissa villkor. Räddningsmyndigheten övervakar att man följer kraven i räddningsplanen.

Säkerhetsutbildning och -kommunikation

Målet med vår säkerhetsutbildning och -kommunikation är att stärka individernas och organisationernas beredskap att skötä säkerheten självständigt.

Jourhavande brandinspektören

Jourhavande brandinspektören 
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar klockan 9–11 och 12–14 eller per e-post på palotarkastaja@hel.fi vardagar klockan 9–15.

Om du har frågor om en specifik brandsyn, kontakta den brandinspektör som genomförde brandsynen. Kontaktuppgifter hittar du till exempel i brandsynsprotokollet.