Hoppa till innehåll

Förvaring samt liten och omfattande industriell hantering och förvaring

Förvaring och upplagring av farliga kemikalier delas in i tre kategorier:

  1. Förvaring. Mängden farliga kemikalier överstiger inte anmälningsgränsen, men ålägger dock att iaktta omsorgsfullhet och försiktighet. Övervakande myndighet – räddningsverket.
  2. Liten industriell hantering och upplagring som överskrider räddningsverkets anmälningsgräns. Övervakande myndighet – räddningsverket.
  3. Omfattande industriell hantering och upplagring som överskrider Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) anmälningsgräns. Övervakande myndighet – Tukes.

Även vid förvaring av små mängder ska omsorgsfullhet och försiktighet iakttas. God praxis och beprövade lösningar presenteras i Säkerhets- och kemikalieverkets guide om hantering och upplagring av farliga kemikalier (på finska).

Utredning av anmälningsskyldigheten

Utred verksamhetens omfattning med Kemidigi relationstalsräknare (på finska). Du behöver följande uppgifter för att beräkna relationstalet:

  • mängden kemikalier (ton)
  • säkerhetsdatablad (punkt 2.1. Ämnets eller blandningens klassificering H-angivelser)

Vid fastställande av anmälningsskyldigheten beaktas alla kemikalier som finns på fastigheten eller tomten eller som innehas av verksamhetsutövaren och som ska hanteras och upplagras. Även tomma flytgaskärl samt kemikalier i anordningar räknas med i den totala mängden.

Om mängden farliga kemikalier överstiger anmälnings- eller tillståndsgränsen, anger räknaren den myndighet till vilken anmälan eller tillståndsansökan ska lämnas. Beräkningens resultat finns på fliken ”Resultat av relationstalsberäkningen”. Är du inte anmälningsskyldig anges också på samma flik att denna mängd kemikalier inte förutsätter anmälan.

Kemikalieanmälan till räddningsverket

På basis av kemikalieanmälan som verksamhetsutövaren upprättat fattar räddningsverket ett kemikaliebeslut för objektet samt genomför en ibruktagningsbesiktning. Anmälan ska lämnas in till räddningsmyndigheten en (1) månad innan verksamheten leds eller kemikalien tas i bruk. Anmälan jämte bilagor lämnas till det räddningsverk i vars område verksamheten bedrivs. Anmälan och anvisningar för lämna in den finns på webbplatsen för områdets räddningsverk. Kontakta vid behov räddningsverket, be om ytterligare information och anvisningar.

Läs mer:

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 35–36 §
Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015), 45–50 §
Förvaring av brännbara vätskor, aerosoler och brandfarliga gaser i butiker
Kemidigi relationstalsräknare (Tukes, på finska)
Kemikalier (Tukes)
Förvaring av brännbara vätskor i butiker (Tukes)
Preciseringar av förvaring av brännbara vätskor och gaser i butiker (Tukes, på finska)
Farliga kemikalier inom industrin (Tukes)
Säkerhet i hemmet (utrustning och kemikalier, Tukes)