Hoppa till innehåll

Räddningsverken ger anvisningar och råd

Räddningsverken ger dem som gör upp detaljplaner och dem som inleder byggprojekt anvisningar om konstruktiv brandsäkerhet. Dessutom ger vi vid planläggning, projektering och byggande anvisningar för att förebygga olyckor och för att säkerställa förutsättningarna för räddnings- och släckningsverksamhet.

Planläggningsfas

I detaljplaneringsfasen tar vi bland annat ställning till förutsättningarna för räddnings- och släckningsverksamhet, organiseringen av räddningsvägar och behovet av släckvatten.

För planerare och dem som inleder byggprojekt

 • Markanvändnings- och bygglagen fastställer allmänna förutsättningar, väsentliga tekniska krav, tillståndsförfaranden och myndighetstillsyn i fråga om byggande.
 • Finlands byggbestämmelsesamling innefattar närmare bestämmelser och anvisningar om byggande, renoveringar och ändringar.
 • Räddningsverken samarbetar med byggnadstillsynen, och i några regioner används Topten-anvisningskort vid vägledning av projektering.
 • Inomhustäckning för myndighetsnätet Virve och tjänsten Virve2 för myndighetskommunikation (säkerställa räckvidden i fastigheter).
 • Virves räckvidd ska säkerställas i byggnader och konstruktioner samt i trafik- och servicetunnlar där risken för människors säkerhet är större än normalt. Myndighetsnätets räckvidd ska vara säkerställd framför allt i byggnaders huvudsakliga användningslokaler, passager och trapphus. Dessutom ska räckvidden säkerställas i hissar avsedda för räddnings- och släckningsarbete, brandlarmanläggnings-, sprinkler- och rökventilationscentraler samt deras passager.

Fasta släckvattenrör

Byggnader ska utrustas med fasta rörnät som är avsedda för ledning av släckvatten

 1. i rum som ligger ovanför ingångsplanet, när avståndet mellan byggnadens ingångsplan och golvet på den översta våningen är mer än 24 meter,
 2. i rum som ligger nedanför ingångsplanet, när avståndet mellan byggnadens ingångsplan och golvet på källarvåningen är mer än 14 meter.

Räddningsväsendets utrustning

Räddningsverken ger service i fråga om brandlarmanläggningar, släckutrustning, objektskort och nyckelförvaring.

Rökventilation

Rök ska kunna avlägsnas från alla rum i byggnaden, antingen direkt eller via andra rum. I regel är rökventilationen tillräcklig om den kan skötas via fönster, luckor eller dörröppningar som kan öppnas för hand. Av giltigt skäl får man kräva att röken ska avlägsnas exempelvis via rökkontrollspjäll eller rökventilationsfönster.

 • Mer information om planering av rökventilation finns på RT-kortet RT 103310
 • Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito (RT 103310 Rökkontroll och underhåll av rökventilationsutrustning i byggnader) eller i anvisningen RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta. Suunnittelu, toteutus ja ylläpito. (RIL 232-2020 Rökkontroll i byggnader. Planering, genomförande och underhåll.).

Primärsläckningsutrustning

Primärsläckningsutrustning väljs med beaktande av verksamhetens, användarnas och rummens behov. Rummens storlek och form påverkar hur många brandsläckare som behövs. Vid valet är det även bra att beakta

 • huruvida släckningsmedlet är lämpligt för den verksamhet som bedrivs i rummen,
 • brandsläckarnas släckeffekt (brand- och effektklasser),
 • huruvida brandsläckarna är lämpliga för rummens väder- och miljöförhållanden (bland annat temperatur, fukt, vibrationer),
 • risken för vandalism, förebyggande av denna risk och minskning av skador som orsakas av vandalism.

Räddningsvägar

En räddningsväg är en körväg eller någon annan förbindelse som räddningsfordonen och akutvårdsenheterna i nödsituationer kan använda för att komma tillräckligt nära byggnaden och tillgången till släckvatten. Förutsättningarna för släckning av en brand och räddning av personer i en byggnad och dess närhet ska beaktas vid projekteringen.

Säker placering av avfallsbehållare

Avfallsbehållare och uppsamlingsplatser är vanliga objekt för anlagda bränder. Spridning av eld till byggnader ska förhindras genom tillräckliga säkerhetsavstånd eller konstruktionslösningar.

Behov av utrymme för bårtransport

Behovet av utrymme för bårtransport inuti en bostad (600 mm x 2 600 mm) bygger på RT-kortet Paarikuljetuksen tilantarve RT 103117 (Behov av utrymme för bårtransport RT 103117). Vid bårtransport ska hänsyn tas till att man kan komma in i varje bostad med bår. Båren ska kunna få plats att bäras obehindrat inomhus.

Byggfas

På byggarbetsplatser är det särskilt krävande att skapa en säkerhetskultur. Det beror på att det nästan alltid finns flera företag och många olika arbetsgivares anställda som arbetar på en byggarbetsplats samtidigt. När en byggnad uppförs, saknas då dessutom slutliga konstruktiva och utrustningsbaserade säkerhetsarrangemang som utgör skydd för byggarbetarnas arbete.

Vid behov utför räddningsmyndigheten en särskild brandsyn (nuförtiden utlåtande om ibruktagande av en byggnad eller en del av en byggnad) på byggarbetsplatsen innan en ibruktagningsbesiktning av byggnaden görs. Under besiktningen kontrolleras det särskilt att byggnaden med tillhörande gårdsplan överensstämmer med beslutet om byggnadstillstånd och en eventuell brandteknisk plan samt att förutsättningarna för släcknings- och räddningsverksamhet är tryggade. Dessutom bör hänsyn tas till förebyggande och bekämpning av anlagda bränder. Ibruktagningsbesiktningen av en byggnad utförs av byggnadstillsynsmyndigheten.