Hoppa till innehåll

Upprättande av räddningsplan

Med hjälp av räddningsplanen visar ägaren, innehavaren och verksamhetsutövaren att de identifierar de faror som är förknippade med byggnaden och verksamheten som pågår där. I räddningsplanen beskrivs beredskapen för dessa faror.

I bästa fall fungerar räddningsplanen som ett dokument som innehåller allt som rör byggnadens säkerhet och de personer som är verksamma i den. Minimikravet i räddningsplanen är att den beaktar bestämmelserna i räddningslagen om självberedskap och brandförebyggande. Planen ska beskriva en säker användning av byggnaden och en trygg verksamhet.

Ta med dem som bor och arbetar i byggnaden i upprättandet av planen

Utöver brandsäkerhetsfrågor som ägaren eller innehavaren av byggnaden ansvarar för beaktar räddningsplanen också ansvaret som fastighetens användare har. Räddningsplanen upprättas så att alla som bor, verkar eller besöker fastigheten förstår hur de frågor som registreras i den påverkar säkerheten och hittar den information de behöver.

Det finns ingen färdig modell för en räddningsplan

Varje samfund utarbetar sin egen räddningsplan beroende på vilken verksamhet som utövas i fastigheten eller vilken typ av incidenter man kan förutse. De bästa resultaten uppnås när de som vistas och arbetar i byggnaden deltar i utarbetandet av räddningsplanen tillsammans med dem som ansvarar för säkerheten. Under planeringsfasen är det också bra att sätta sig in i räddningsplaner som upprättats av andra liknande samfund.

I räddningsplanen ingår

  • bedömning av faror och risker
  • säkerhetsarrangemang för byggnaden och de lokaler som används i verksamheten
  • anvisningar till människor om förebyggande av olyckor
  • anvisningar om agerande i händelse av olyckor och incidenter
  • andra åtgärder som rör objektets självberedskap