Takaisin

Kuulutus / Kungörelse

Julkaisuajankohta 19.4.2024 19.33
Tiedote
Palomies sammuttaa harjoituksessa säiliötä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluttaa pelastuslain 48§ (379/2011 ja sisäministeriön asetuksen ulkoisista pelastussuunnitelmista (1286/2019) nojalla väestön kuulemisesta ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Mellersta Nylands Räddningsverk kungör med stöd av räddningslagens 48§ (379/2011) och inrikesministeriets förordning om extern räddningsplan (1286/2019) om hörande med befolkningen i samband med utarbetandet av den externa räddningsplanen.

Ulkoisen pelastussuunnitelman kohteena olevat alueet

Valspar (Finland) Coporation Oy, Teknos Oy, Tikkurila Oy, Schenker Oy, Oy Forcit Ab ja Suomen Ilotulitus Oy.

Mielipiteen esittäminen

Mielipiteen ulkoisesta pelastussuunnitelmasta voi esittää vapaamuotoisesti lähettämällä sen viimeistään 6.5.2024  Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle osoitteeseen Turbiinitie 14, 01530 Vantaa tai sähköisesti tilannekeskus@vakehyva.fi.

Nähtävillä olo

Ulkoista pelastussuunnitelmaa koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 22.–6.5.2024 kello 10–11 sekä 13–15 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella osoitteessa Turbiinitie 14, 01530 Vantaa.
Turvallisuustiedotteiden luonnokset ovat nähtävänä pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a§). Kuulutus on julkaistu 19.4.2024 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Lisätietoja: Jussi Rahikainen, apulaispelastusjohtaja, jussi.rahikainen@vakehyva.fi

Områden som omfattas av den externa räddningsplanen

Valspar (Finland) Coporation Oy, Teknos Oy, Tikkurila Oy, Schenker Oy, Forcit Oy och Suomen Ilotulitus Oy.

Framförande av åsikter

En fritt formulerad åsikt kan lämnas genom att skicka den senast 6.5.2024 till Mellersta Nylands räddningsverk på adressen Turbinvägen 14, 01530 Vanda eller elektroniskt tilannekeskus@vakehyva.fi.

Framläggning

Dokument som rör den externa räddningsplanen hålls framlagda under tiden 22.–6.5.2024 i Mellersta Nylands räddningsverk på Turbinvägen 14, 01530 Vanda.

Utkastet till säkerhetsmeddelandet hålls framlagda på räddningsverkets webbsidor.

Parterna anses ha fått informationen om framläggandet på sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungörelsen (förvaltningslagen 62 a§). Kungörelsen har publicerats på Mellersta Nylands räddningsverkets webbsidor 19.4.2024.

Närmare uppgifter: Jussi Rahikainen, biträdande räddningsdirektör, jussi.rahikainen@vakehyva.fi
 

Keski-Uusimaa

Uusimmat