Takaisin

Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2015 11.13
Tiedote

Tiedotteen toista ja neljättä kappaletta korjattu 18.12. klo 15.43: kansalaisuusasioissa otetaan käyttöön valituslupamenettely, ei oikaisuvaatimusta.

Vuoden 2016 alussa tulee voimaan poliisia, pelastustointa ja maahanmuuttoa koskevia laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät on koottu tähän tiedotteeseen.

Muutoksia oikaisuvaatimuksen käyttöön ja valituslupamenettelyyn

Muutoksenhakua koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.1.2016, ja se tuo muutoksia myös sisäministeriön hallinnonalalla tehtävistä päätöksistä valittamiseen. Jatkossa esimerkiksi pelastuslaitoksen päätökseen periä maksu palotarkastuksen suorittamisesta tai maksaa korvaus turmeltuneista tai hävinneistä henkilökohtaisista varusteista voi vaatia oikaisua suoraan päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Muutos tehostaa muutoksenhakua, kun valitus hallinto-oikeuteen ei ole enää ensisijainen muutoksenhakutapa. Muutoksenhakijalle oikaisuvaatimus on tuomioistuinkäsittelyä nopeampi ja edullisempi keino saada virheellinen päätös korjattua.

Myös valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen muuttuu siten, että aiempaa useammissa asioissa tarvitaan valituslupa. Sisäministeriön hallinnonalalla esimerkiksi passi- ja henkilökorttiasioissa sekä kansalaisuusasioissa siirrytään valituslupamenettelyyn. Valituslupamenettely vähentää asiaratkaisujen määrää korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja antaa siten ylimmälle tuomioistuimelle mahdollisuuden keskittää voimavarojaan oikeuskäytännön linjaamiseen ennakkopäätöksin

Hallintopäätöksistä valittamiseen muutoksia vuoden 2016 alussa (OM:n tiedote 4.12.2015): http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2015/12/hallintopaatoksistavalittamiseenmuutoksiavuoden2016alussa.html


Suojelupoliisi suoraan sisäministeriön alaisuuteen

Suojelupoliisi siirtyy Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi. Jatkossa sisäministeriö vastaa suojelupoliisin toiminnan ohjauksesta, tulos- ja resurssiohjauksesta sekä laillisuusvalvonnasta. Suojelupoliisi säilyy edelleen poliisiyksikkönä. Suojelupoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa koskevat ohjaustehtävät siirtyvät Poliisihallitukselta sisäministeriöön.

Suojelupoliisin hallinnollinen asema muuttuu 1.1.2016 (Tiedote 9.7.2015): http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/poliisitoimi/1/0/suojelupoliisin_hallinnollinen_asema_muuttuu_1_1_2016_61199


Poliisin maksut säilyvät pääosin ennallaan vuonna 2016

Suurin osa poliisin perimistä maksuista säilyy ennallaan. Hinnanmuutoksia tulee ainoastaan henkilökorttiin (-1 €), Poliisihallituksen pelikasinon tarkastuskäyntiin (+250 €) ja suojelupoliisin suppeaan turvallisuusselvitykseen (+11 €).

Poliisin maksut säilyvät pääosin ennallaan ensi vuonna (Verkkouutinen 11.12.2015): http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/poliisin_maksut_sailyvat_paaosin_ennallaan_ensi_vuonna_64311


Maahanmuuttoviraston perimät maksut eivät muutu vuonna 2016

Maahanmuuttoviraston perimät maksut esimerkiksi oleskeluluvista ja kansalaisuushakemuksista säilyvät ennallaan vuonna 2016.

Maahanmuuttoviraston lupamaksut säilyvät ennallaan ensi vuonna (Verkkouutinen 17.12.2015): http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/maahanmuuttoviraston_lupamaksut_sailyvat_ennallaan_ensi_vuonna_64451

Uusimmat