Takaisin

Uudistettu sisäministeriön ohje yhdenmukaistaa ulkoisten pelastussuunnitelmien laadintaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2021 9.19
Tiedote 7/2021
Pelastajat neuvottelevat.

Sisäministeriö on uudistanut ohjeen ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisesta. Ohjeen tarkoitus on helpottaa pelastuslaitoksien ulkoisien pelastussuunnitelmien laadintaprosessia sekä yhdenmukaistaa aluehallintovirastojen ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevia valvontakriteerejä.

Sisäministeriön ulkoisten pelastussuunnitelmien laadintaohjeessa määritellään ulkoisen pelastussuunnitelman sisältö sekä ohjeistetaan muun muassa valmisteluvaiheen kuulemisista, pelastussuunnitelmasta tiedottamisesta sekä pelastustoiminnan johtamisesta suuronnettomuustilanteissa. Ohjeeseen on liitetty mallipohjia, joita voidaan käyttää ulkoisen pelastussuunnitelman laadinnassa.

Ohje on päivitetty vastaamaan vuoden 2020 alusta voimaan tullutta ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevaa sisäministeriön asetusta. Samalla ohjeeseen on lisätty toiminnassa esiin tulleita tulkintoja sekä aluehallintoviranomaisen suorittamaa arviointia käsittelevä osio.

Pelastussuunnitelma ohjaa toimintaa suuronnettomuustilanteessa

Pelastuslaitoksilla on velvollisuus laatia ulkoinen pelastussuunnitelma yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista, jotka on määritelty pelastuslaissa.

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi suuret kemikaalituotantolaitokset, ydinvoimalaitokset ja kaivannaisjätealueet. Suomessa on noin 200 kohdetta, joissa on velvoite laatia ulkoinen pelastussuunnitelma ja harjoitella säännöllisesti.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Mirja Palmen, p. 0295 488 426, mirja.palmen@intermin.fi

Uusimmat