Ajankohtaisiin

Inrikesministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att förenhetliga anvisningarna om användning av obemannade luftfartyg i myndighetsverksamheten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2020 13.00
Nyhet
Drone.

Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda samarbetet mellan räddningsväsendet, polisen och Gränsbevakningsväsendet när det gäller användningen av obemannade luftfartyg. Arbetsgruppens mål är att förenhetliga de sektorspecifika anvisningarna om obemannade luftfartyg samt att intensifiera samarbetet mellan myndigheterna.

Arbetsgruppen utreder bland annat möjligheterna att förenhetliga utbildningen i fråga om obemannade luftfartyg och genomföra utbildningen delvis i samarbete mellan myndigheterna. Samtidigt utreds hur myndighetsverksamheten inom obemannad luftfart kan statistikföras med metoder som är enhetliga på nationell nivå.

Tillsättandet av arbetsgruppen hänför sig till de reformer som bereds i Transport- och kommunikationsverket och där de nationella bestämmelserna om myndigheters luftfart uppdateras så att de motsvarar Europeiska unionens lagstiftning. Den luftfartsföreskrift som ska träda i kraft 2021 innehåller nya förpliktelser att samarbeta och vidta åtgärder för myndigheterna.

I den arbetsgrupp som nu tillsatts ingår företrädare för inrikesministeriets räddningsavdelning och polisavdelning, räddningsverken, Räddningsinstitutet, Gränsbevakningsväsendet och Polisstyrelsen. Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 1 januari till den 31 december 2021.

Ytterligare information:
Rami Ruuska
, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 424, rami.ruuska@intermin.fi
Teemu Veneskari, specialsakkunnig, tfn 0295 488 365, teemu.veneskari@intermin.fi