Ajankohtaisiin

Hallitus on päättänyt muutoksista pelastustoimen järjestämistä koskevaan lakiluonnokseen lausuntokierroksen perusteella

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2020 14.01
Tiedote 122/2020
Pelastaja ja puhelin.

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella 15.6.-25.9.2020 saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Lakiluonnos annetaan lainsäädännön arviointineuvostolle 14.10.2020. Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa.

Esitysluonnoksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki, jotka vastaisivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.

Ministeriöt arvioivat vielä rahoituksen riittävyyttä

Lausuntopalautteissa nousi esille keskeisenä huolena pelastustoimen rahoituksen riittävyys sekä rahoituksen määräytymisperusteet. Sote-ministeriryhmä totesi, että sisäministeriön arvion mukaan kunnilta siirtyvä pelastustoimen rahoituspohja ei kata vuoden 2020 tasossa lakisääteisen palvelutason edellyttämää rahoitusta. Sisäministeriö on arvioinut alueen pelastustoimilta kerätyn tiedon perusteella yhteenlasketuksi vajeeksi 79 miljoonaa euroa.

Vastuu pelastustoimen alueen palvelutasosta ja sen edellyttämästä rahoituksesta on vuosien 2021 ja 2022 osalta kunnilla. Sisäministeriö ja valtiovarainministeriö arvioivat vielä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvän rahoituksen tasoa suhteessa siihen, mikä on riittävä rahoitus pelastustoimen lakisääteisen palvelutason ylläpitämiseksi.

Rahoitusmallia kehitetään riskikertoimen määräytymistekijöiden osalta lausuntopalautteen perusteella. Riskikertoimen sisältö määritellään vuoden loppuun mennessä ja asiasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi pelastustoimen tarveperusteen pohjana ollutta pelastustoimen riskiarviointimallia kehitetään pitkällä aikavälillä yhdessä alueen pelastustoimien kanssa.

Öljyntorjuntarahoituksen uutta rahoitusmekanismia valmistellaan sisäministeriön, valtiovaraniministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistyössä. Öljyntorjunnan kalustohankintoja ja ylläpitokuluja on rahoitettu Öljysuojarahastosta öljysuojamaksulla.

Valtionohjaus keskittyy strategisen tason asioihin

Pelastustoimen valtionohjauksensäännöksien perusteluja on täsmennetty. Perusteluista käy aiempaa selkeämmin ilmi, että hyvinvointialueiden järjestämistehtäviin keskittyvä ohjaus on luonteeltaan strategista ja vuorovaikutteista. Ohjauksella ei puututa yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti hyvinvointialueiden palvelutuotantoon.

Pelastustoimen investointien hyväksymismenettely on sovitettu yhteen sote-järjestämislaissa säädetyn menettelyn kanssa. Alueen käytettävissä olevan rahoituksen on riitettävä suunnitellun investoinnin toteuttamiseen. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan kustannusvaikuttavasti ja että yhteistyöalueittain huomioidaan muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat.

Pelastustoimen neuvottelukuntaa koskevaa säännöstä ei muuteta. Esitysluonnoksessa on ehdotettu, että neuvottelukunta toimisi foorumina hyvinvointialueiden ja ohjaavien ministeriöiden jatkuvalle keskustelulle ja yhteisen näkemyksen muodostamiselle. Tämä vastaa lausuntopalautteiden esityksiä. Neuvottelukunnan kokoonpanosta ja jaostoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Kaikki hyvinvointialueet huolehtivat pelastustoimen järjestämisestä

Säädöstä hyvinvointialueille koottavista pelastustoimen tehtävistä on täydennetty. Lähtökohtaisesti kaikki hyvinvointialueet huolehtivat pelastustoimen tehtävien järjestämisestä. Erityistehtävien kokoaminen yhden tai useamman hyvinvointialueen hoidettavaksi ei jaa hyvinvointialueita ryhmiin, joiden tehtävät poikkeaisivat merkittävästi toisistaan.

Lisäksi hyvinvointialueiden keskinäistä korvausvelvollisuutta on täsmennetty hyvinvointialueiden järjestämisvastuuseen kuuluvien koottavien tehtävien kustannusten osalta.

Sopimuspalokuntajärjestöjä kuullaan aktiivisesti valtionohjauksessa

Sopimuspalokuntatoiminta on keskeinen ja välttämätön osa pelastustoimen järjestelmää. Sopimuspalokuntajärjestöjen kuuleminen on otettu kattavasti huomioon pelastustoimen omassa ohjauskokonaisuudessa. Kirjauksia järjestökentän kuulemisesta ei muutettu.

Sopimuspalokuntajärjestöjä kuultaisiin muun muassa pelastustoimen strategisia linjauksia valmisteltaessa, pelastustoimen neuvottelukunnan työssä sekä sisäministeriön neuvotellessa hyvinvointialueiden kanssa pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta.

Osa lausuntopalautteesta huomioidaan muussa lainsäädännössä

Merkittävä osa saadusta lausuntopalautteesta kohdistui säädösmuutosehdotusten sijaan ehdotetun lainsäädännön soveltamiseen ja toimeenpanoon. Näiden esitysten perusteella lakiluonnosesitykseen ei ole tehty pykälämuutoksia, mutta säännösten perusteluita on joissain tapauksissa täsmennetty.

Lisäksi osa lausunnoissa säädettäväksi esitetyistä asioista on säädetty tai on tarkoitus säätää muussa laissa, kuten pelastuslaissa, laissa hyvinvointialueiden rahoituksesta ja hyvinvointialueesta annetussa laissa. Soveltamista koskevat huomiot otetaan huomioon lainsäädäntöä toimeenpantaessa.

Lisätietoja:

pelastusneuvos Janne Koivukoski, puh. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi 
hallitusneuvos Ilpo Helismaa, puh. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.12.2022 11:39