Takaisin

Hallitus linjasi pelastustoimen järjestämisvastuun siirtämisestä sote-maakunnille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2020 14.58
Tiedote 57/2020
Ambulanssi kadulla.

Hallitus julkisti 5.6. linjauksensa pelastustoimen uudistamiseksi. Hallitus esittää, että pelastustoimen järjestämisestä vastaisivat sote-maakunnat ja Helsingin kaupunki. Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuisi. Pelastuslaitokset voisivat jatkossakin hoitaa pelastustoimen ohella myös ensihoito- ja ensivastetehtäviä.

Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestäminen siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä sote-maakunnille ja Helsingin kaupungille. Sote-maakuntien aluejako perustuisi pääosin nykyiseen maakuntajakoon. Uudenmaan maakunnassa olisi kuitenkin neljä sote-maakuntaa, ja lisäksi Helsingin kaupunki hoitaisi sote-maakunnan tehtäviä alueellaan.

Sote-maakunnat vastaisivat sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että pelastustoimen järjestämisestä alueellaan, jolloin pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 400 000 kiireellistä ensihoitotehtävää. 

− On tärkeää, että tiivis kytkös pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen ensihoidon välillä on edelleen mahdollinen ja maakunnallista pelastustoimea kehitetään tasavertaisesti soten rinnalla. Jo nyt pelastustoimi hoitaa merkittävän osan maamme kiireellisestä ensihoidosta, sisäministeri Maria Ohisalo kertoo.

Kansalaisille pelastustoimen uudistus näkyisi parantuneena palveluna. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus parantaisi entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa.

Valtion ohjaus vahvistuisi

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää. Pelastustoimen rahoitus tulisi jatkossa valtion budjetista. 

Valtioneuvosto asettaisi sote-maakuntien pelastustoimelle strategiset valtakunnalliset tavoitteet. Se voisi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien kokoamisesta yhden tai useamman sote-maakunnan hoidettavaksi.

Sisäministeriö ohjaisi sote-maakuntien ja Helsingin kaupungin pelastustointa. Aluehallintovirastot valvoisivat pelastustoimen palvelutasoa, jonka tulisi vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.

Sote-maakuntien pelastustoimesta ja valtion ohjauksesta säädetään tulevassa pelastustoimen järjestämislaissa. Pelastustoimen järjestämislaki on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle samaan aikaan muiden sote-uudistusta koskevan lakiehdotusten kanssa kesäkuussa 2020.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Jarno Lappalainen, p. 040 053 6973, jarno.lappalainen@vnk.fi 

pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi

hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi 

Uusimmat