Tillbaka

Regeringen drog upp riktlinjer för överföringen av organiseringsansvaret för räddningsväsendet till vårdlandskapen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2020 14.58
Pressmeddelande 57/2020
Ambulans på gatan.

Regeringen offentliggjorde sina riktlinjer för att reformera räddningsväsendet den 5 juni. Regeringen föreslår att vårdlandskapen och Helsingfors stad ska ansvara för ordnandet av räddningsväsendet. Räddningsväsendet ska dock även i fortsättningen vara en separat sektor som är parallell med social- och hälsovårdsväsendet.

Genom reformen blir statens styrning i räddningsväsendet starkare. Vid sidan om räddningsväsendet kan räddningsverken också i fortsättningen även sköta uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården och första insatsen. 

I och med reformen överförs ordnandet av räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till vårdlandskapen och Helsingfors stad. Den regionala indelningen i vårdlandskap baserar sig i huvudsak på den nuvarande landskapsindelningen. Landskapet Nyland omfattar dock fyra vårdlandskap, och dessutom sköter Helsingfors stad vårdlandskapets uppgifter inom sitt område.

Vårdlandskapen ansvarar för ordnandet av både social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet inom sitt område, varvid räddningsverken fortfarande kan producera prehospitala akutsjukvårdstjänster för hälso- och sjukvården. För närvarande sköter räddningsverken cirka 400 000 brådskande uppdrag inom prehospital akutsjukvård årligen.

– Det är viktigt att den direkta kopplingen mellan räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården inom social- och hälsovårdsväsendet fortfarande är möjlig och att räddningsväsendet på landskapsnivå utvecklas samtidigt med social- och hälsovården. Räddningsväsendet sköter redan nu en stor del av den brådskande prehospitala akutsjukvården i vårt land, berättar inrikesminister Maria Ohisalo.

För medborgarna syns reformen av räddningsväsendet i form av förbättrade tjänster. En starkare nationell styrning förbättrar produktionen av allt enhetligare och på så sätt mer likvärdiga tjänster inom räddningsväsendet i hela landet. 

Statens styrning blir starkare

Genom reformen av räddningsväsendet eftersträvas ett effektivare och mer ekonomiskt system. Räddningsväsendet finansieras i fortsättningen med medel ur statsbudgeten. 

Statsrådet ställer upp strategiska riksomfattande mål för vårdlandskapens räddningsväsende. Statsrådet kan även besluta om att koncentrera vissa av räddningsväsendets specialuppgifter till ett eller flera vårdlandskap.

Inrikesministeriet styr vårdlandskapens och Helsingfors stads räddningsväsende. Regionförvaltningsverken övervakar räddningsväsendets servicenivå, som ska motsvara de nationella, regionala och lokala behoven och olycksriskerna. 

Om vårdlandskapens räddningsväsende och den statliga styrningen föreskrivs i den kommande lagen om ordnande av räddningsväsendet. Avsikten är att lagen om ordnande av räddningsväsendet ska sändas på remiss samtidigt med de övriga lagförslagen om social- och hälsovårdsreformen i juni 2020.

Ytterligare information:

Jarno Lappalainen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 053 6973, jarno.lappalainen@vnk.fi 

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi

Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi 

Det senaste