Hoppa till innehåll

Agerande i undantagsförhållanden

Undantagsförhållanden definieras i beredskapslagen (2011/1552). Enligt 3 § i lagen är undantagsförhållanden 

 1. Ett mot Finland riktat väpnat angrepp eller annat så allvarligt angrepp att det kan jämställas med ett väpnat angrepp och förhållandena omedelbart efter angreppet.
 2. Ett mot Finland riktat avsevärt hot om väpnat angrepp eller om annat så allvarligt angrepp att det kan jämställas med ett väpnat angrepp, om befogenheter enligt denna lag måste tas i bruk omedelbart för att avvärja verkningarna av hotet.
 3. Sådana synnerligen allvarliga händelser eller hot mot befolkningens försörjning eller mot grunderna för landets näringsliv som innebär en väsentlig risk för samhällets vitala funktioner.
 4. En synnerligen allvarlig storolycka och förhållandena omedelbart efter den.
 5. En pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka, samt
 6. sådant hot eller sådan verksamhet eller händelse mot eller sådana sammantagna konsekvenser av dessa för
 • det allmännas beslutsförmåga,
 • gränssäkerheten eller den allmänna ordningen och säkerheten,
 • tillgången till nödvändiga tjänster inom social- och hälsovården eller räddningsväsendet,
 • tillgången till energi, vatten, livsmedel, läkemedel eller andra nödvändiga nyttigheter,
 • tillgången till nödvändiga betalnings- och värdepapperstjänster,
 • funktionen hos samhällets kritiska trafiksystem, eller
 • funktionen hos informations- och kommunikationstekniska tjänster eller informationssystem som upprätthåller de funktioner som avses i underpunkterna a–f, som väsentligt och i stor skala hindrar eller lamslår nödvändiga samhällsfunktioner eller som på något annat till allvarlighetsgraden jämförbart sätt synnerligen allvarligt och väsentligt äventyrar samhällets funktionsförmåga eller befolkningens livsbetingelser.

Undantagsförhållanden börjar gälla när republikens president i samverkan med statsrådet konstaterar att undantagsförhållanden råder i landet.

Skyldighet att vidta förberedelser

Statsrådet, statliga förvaltningsmyndigheter, statens självständiga offentligrättsliga inrättningar, övriga statsmyndigheter och statliga affärsverk samt välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna, kommunerna, samkommunerna och kommunernas övriga sammanslutningar ska genom beredskapsplaner och förberedelser för verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så väl som möjligt också under undantagsförhållanden.

Räddningsväsendets servicenivå

Servicenivån för ett välfärdsområdes räddningsväsende ska motsvara de nationella, regionala och lokala behoven och olycksriskerna och andra risker. När servicenivån bestäms ska också verksamhet under sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen (1552/2011) och förberedelserna för dem beaktas.

Räddningsväsendets tjänster ska planeras och fullgöras så att de kan skötas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt och så att behövliga åtgärder vid olyckor och tillbud kan vidtas effektivt och utan dröjsmål.

Evakuering

Det finns evakueringsplaner för hela landet. Planerna omfattar samling, transport, inkvartering och omvårdnad av befolkningen. Dessutom finns det detaljerade planer för objekt med särskilda risker och deras omgivning. Evakueringsplanerna har utarbetats så att de kan tillämpas flexibelt i den omfattning som situationen kräver.

Läs mer:

Beredskapslag
Beredskap är en del av räddningsväsendets grundläggande arbete
Genom befolkningsskyddet bistås civilbefolkningen