Hoppa till innehåll

Agerande i undantagsförhållanden

Undantagsförhållanden definieras i beredskapslagen (2011/1552). Enligt 3 § i lagen är undantagsförhållanden 

  1. ett mot Finland riktat väpnat angrepp eller annat så allvarligt angrepp att det kan jämställas med ett väpnat angrepp och förhållandena omedelbart efter angreppet,
  2. ett mot Finland riktat avsevärt hot om väpnat angrepp eller om annat så allvarligt angrepp att det kan jämställas med ett väpnat angrepp, om befogenheter enligt lagen måste tas i bruk omedelbart för att avvärja verkningarna av hotet,
  3. sådana synnerligen allvarliga händelser eller hot mot befolkningens försörjning eller mot grunderna för landets näringsliv som innebär en väsentlig risk för samhällets vitala funktioner,
  4. en synnerligen allvarlig storolycka och förhållandena omedelbart efter den, samt
  5. en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka.

Undantagsförhållanden börjar gälla när republikens president i samverkan med statsrådet konstaterar att undantagsförhållanden råder i landet.

Räddningsväsendet förbereder sig för att kunna agera även under en väpnad konflikt och andra undantagsförhållanden. Räddningsväsendets verksamhet i undantagsförhållanden baserar sig på räddningsväsendets beredskap under normala förhållanden, som kan förstärkas och utvidgas enligt på förhand uppgjorda planer och arrangemang. Enligt räddningslagen ska räddningsväsendets myndigheter med hjälp av tillräckliga planer och förberedelser förbereda sig på att sköta sin verksamhet under undantagsförhållanden genom att utbilda och avsätta personal för uppgifter under undantagsförhållanden samt genom att se till att lednings-, bevaknings- och larmsystem inrättas och upprätthålls. Dessutom ska befolkningen skyddas mot verkningar av vapen med hjälp av skyddsrum och evakuering.

Evakuering

Det finns evakueringsplaner för hela landet. Planerna omfattar samling, transport, inkvartering och omvårdnad av befolkningen. Dessutom finns det detaljerade planer för objekt med särskilda risker och deras omgivning. Evakueringsplanerna har utarbetats så att de kan tillämpas flexibelt i den omfattning som situationen kräver.

Läs mer:

Beredskap är en del av räddningsväsendets grundläggande arbete
Genom befolkningsskyddet bistås civilbefolkningen