Hoppa till innehåll

Räddningsinstitutet

För manskap, underbefäl och befäl i huvudsyssla som är anställda vid ett räddningsverk och deltar i räddningsverksamheten är behörighetsvillkoren för en tjänst eller en uppgift sådan examen inom räddningsbranschen som motsvarar tjänsten eller uppgiften. Av personal som sköter jouruppgifter vid nödcentraler krävs examen för jourhavande vid nödcentraler eller motsvarande tidigare examen eller grundexamen för polis eller motsvarande tidigare examen. Räddningsinstitutet är en läroanstalt som är belägen i Kuopio och underställd inrikesministeriet. Utöver grundutbildning som leder till yrkesexamen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten anordnar Räddningsinstitutet utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsväsendets befäl. Ansvaret för att ordna utbildning för räddningsväsendets befäl överfördes till Polisyrkeshögskolan i början av 2017. Undervisningen sker dock även efter detta vid Räddningsinstitutet i Kuopio.

Examina

De som avlagt räddarexamen har kompetens inom flera områden, och i deras arbete betonas förmågan att agera i olika situationer som kräver psykisk och fysisk handlingsberedskap. Räddarens arbetsuppgifter består i allt högre grad av förebyggande av olyckor, vilket innebär upplysning och rådgivning, säkerhetsutbildning och brandsyn. Räddarens fysiska handlingsberedskap testas årligen. Räddarens vanligaste yrkesbeteckningar i arbetslivet är brandman och brandman-ambulansförare. 

De som avlagt underbefälsexamen arbetar bland annat som chefer för arbetsskift, ledare av räddningsverksamhet, planerare av och utbildare i övningar som upprätthåller yrkesskickligheten, brandinspektörer samt säkerhetsutbildare. Uppgifterna kan även innefatta att arbeta som chef för en mindre brandstation och olika sakkunniguppgifter. Underbefälsuppgifterna förutsätter bland annat god social kompetens, problemlösningsförmåga och stresstålighet.

De som avlagt examen inom utbildningsprogrammet för brandbefäl kan arbeta som chefer eller sakkunniga i uppgifter där ledarskap och utvecklingskompetens, social kompetens, problemlösningsförmåga och internationell kompetens betonas. En sådan examen ger också behörighet att söka chefstjänster vid nödcentralerna.

De som har avlagt examen för nödcentralsjourhavande arbetar vid nödcentralerna. Nödcentralsjourhavande svarar på nödsamtal och reder ut vad som inträffat och var det inträffat samt avgör uppdragets riskkategori och vilken hjälp som skickas till platsen. Uppgifterna kräver att man kan möta människor som befinner sig i en krissituation, ge instruktioner till personer i nöd och stödja de hjälpare som skickas till platsen. Arbetet som nödcentralsjourhavande är treskiftsarbete.

Utöver grundläggande yrkesutbildning anordnar Räddningsinstitutet yrkesinriktad fortbildning som hänför sig till räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten.

Helsingfors Räddningsskola

Helsingfors räddningsskola är en del av Helsingfors räddningsverk. Räddningsskolan utbildar räddningspersoner och brandförmän. Fram till 2023 finansierades räddningsskolan av Helsingfors stad, och räddningspersonerna fick direkt arbete vid Helsingfors stads räddningsverk.

År 2024 började räddningsskolan omfattas av statlig finansiering. Skolan utbildar räddningspersoner för Nylands, södra Finlands och det övriga landets behov.

Läroplanerna följer Räddningsinstitutets läroplaner. Det tar 1,5 år att avlägga räddningsmannaexamen.

Polisyrkeshögskolan

Polisyrkeshögskolan (Polamk) är en läroanstalt som hör till inrikesministeriets förvaltningsområde och som är belägen i stadsdelen Hervanta i Tammerfors. Läroanstalten ansvarar för rekryteringen till polisutbildningen, antagningen av studerande, grund- och påbyggnadsexamina för poliser, fortbildningen vid läroanstalten samt forsknings- och utvecklingsverksamheten inom polisbranschen. Ansvaret för att ordna utbildning för räddningsväsendets befäl överfördes till Polisyrkeshögskolan i början av 2017. Undervisningen sker dock även efter detta vid Räddningsinstitutet i Kuopio.

Utbildning i civil krishantering

Utbildning i civil krishantering tillhandahålls av Krishanteringscentret, som lyder under inrikesministeriet. Centrets uppgift är att utbilda sakkunniga för internationella uppgifter inom civil krishantering och fredsuppbyggnad. Krishanteringscentret rekryterar dessutom sakkunniga, ansvarar för den logistiska och materiella beredskapen samt bedriver forsknings- och publikationsverksamhet knuten till branschen. Krishanteringscentret fungerar även som ledningscentral för personer som deltar i internationella krishanteringsuppdrag.

Utbildning för avtalsbrandkårer

Personer i bisyssla som deltar i räddningsverksamhet och personer som hör till en avtalsbrandkår eller någon annan organisation som ingått avtal ska ha tillräcklig utbildning, som räddningsverket ansvarar för. Sedan den 1 januari 2019 ansvarar Räddningsinstitutet för utbildningssystemet för avtalspersonal inom räddningsväsendet. Räddningsinstitutet utbildar och licensierar ansvariga utbildare av avtalspersonal på manskaps- och gruppledarnivå inom räddningsväsendet och producerar undervisningsmaterial för utbildarna. Dessutom upprätthåller Räddningsinstitutet ett utbildarregister över licensierade ansvariga utbildare.

Utbildning av sotare

Av personer som utövar sotaryrket, av deras anställda som självständigt utför sotningsarbete och av sotare i räddningsverkets tjänst krävs yrkesexamen för sotare.

Förberedande teoretisk utbildning för yrkes- och specialyrkesexamen för sotare ordnas av Sotningsbranschens Centralförbund. Den praktiska inlärningen sker främst i form av läroavtalsutbildning. De förberedande närvaroperioderna för examen anordnas i Laukas.

En person som studerar för yrkesexamen för sotare är behörig att i tre års tid under utbildningstiden självständigt arbeta som sotare, om han eller hon har avlagt de delar av yrkesexamen för sotare som gäller sotning av eldstäder och rökkanaler och kontroll av fastigheters säkerhet. Den som producerar sotningstjänsterna ska i tillräcklig grad handleda och övervaka självständig sotning som utförs av en person som studerar för yrkesexamen för sotare.

Läs mer:

Räddningsinstitutet
Nödcentralsverket
Räddningsskolan
Polisyrkeshögskolan (Polamk)
Krishanteringscentret