Hoppa till innehåll

Med förebyggande av olyckor avses åtgärder med vilka man strävar efter att minska sannolikheten för olyckor och de skador som olyckor ger upphov till genom att förbereda sig.

Till räddningsverkens kärnuppgifter vid förebyggande av olyckor hör handledning, rådgivning och utbildning samt tillsynsuppgifter.

Räddningsmyndigheterna övervakar säkerheten i byggnader och verksamhet genom brandsyner och andra tillsynsmetoder. Vid förebyggandet av olyckor samarbetar räddningsverken med övriga myndigheter och med sammanslutningar och invånare i området.

Var och en ansvarar i första hand själv för att förebygga bränder och andra olyckor samt för att sörja för sin egen och omgivningens säkerhet.

Räddningslagen innehåller bestämmelser om allmänna skyldigheter som gäller alla. Till dessa hör

  • allmän handlingsskyldighet,
  • allmän aktsamhetsplikt,
  • skyldighet att vara försiktig vid hantering av eld.

För att räddningsinsatser ska lyckas måste den som upptäcker en olycka kunna handla på rätt sätt redan innan det professionella räddningsmanskapet kommer till platsen. Många olyckor av olika slag och de skador som de orsakar kan förhindras och begränsas med enkla åtgärder.

Var och en ska följa räddningslagens säkerhetsbestämmelser och föreskrifter. När man hanterar eld och farliga ämnen bör man iaktta särskild omsorg och försiktighet. Uppkomsten av farliga situationer måste förhindras så att bränder inte uppstår eller andra olyckor inträffar. I en farlig situation är varje invånare dessutom skyldig att göra en nödanmälan, varna dem som är i fara och vidta räddningsåtgärder enligt förmåga.

Räddningsverkens uppgifter vid förebyggande av olyckor

Styrning

Räddningsverket styr och stöder de beredskapsskyldiga vid skötseln av de uppgifter som anges i räddningslagen. Syftet med styrningen är att förebygga olyckor och de skador som olyckorna ger upphov till samt att främja den allmänna säkerheten.

Utbildning, rådgivning och säkerhetskommunikation

Räddningsverket ger råd och utbildar människor för att de själva ska kunna förebygga bränder och andra olyckor och agera rätt om en olycka inträffar eller farlig situation uppstår. Säkerhetskommunikationen omfattar utöver olika utbildningar även kampanjer, evenemang, publikationer och personlig rådgivning till exempel i samband med brandsyn.

Tillsynsuppgifter

Räddningsverket övervakar inom sitt område att de beredskapsskyldiga sköter sitt ansvar och sina uppgifter enligt räddningslagen. Inom ramen för tillsynen förrättar räddningsverket brandsyner och vidtar andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter. I samband med brandsynen fäster räddningsmyndigheterna även uppmärksamhet vid förebyggandet av andra olyckor än bränder. Vid brandsynen kan de även utfärda föreskrifter eller rekommendationer om exempelvis säkerhetsarrangemang och säkerhetsanordningar.

Räddningsverket handhar även myndighetsuppgifter enligt kemikaliesäkerhetslagen.

Brandutredning

Räddningsverket utför brandutredningar för att förebygga olyckor. Syftet är att förhindra liknande olyckor och begränsa de skador som sådana olyckor ger upphov till.