Hoppa till innehåll

Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Därtill ansvarar Helsingfors stad för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet inom sitt område.

HUS-sammanslutningen har organiseringsansvaret för prehospital akutsjukvård och andra sådana funktioner inom krävande specialiserad sjukvård som det finns särskilda bestämmelser om i lag eller i organiseringsavtalet.

Välfärdsområdet ansvarar för ordnandet av räddningsväsendet inom sitt område. Servicenivån för välfärdsområdets räddningsväsende ska vara tillräcklig med tanke på de nationella, regionala och lokala behoven, olycksriskerna och andra risker. Räddningsväsendets tjänster ska planeras och genomföras så att de kan skötas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt och så att behövliga åtgärder vid olyckor och tillbud kan vidtas effektivt och utan dröjsmål.

Välfärdsområdet övervakar tillgången, kvaliteten, resultaten, kostnaderna och produktiviteten i fråga om tjänsterna inom det räddningsväsende som det ansvarar för att ordna samt jämför denna information med motsvarande information om andra välfärdsområden. Välfärdsområdet gör årligen en utredning om räddningsväsendets tjänster och ekonomiska läge till inrikesministeriet och regionförvaltningsverket i området. Regionförvaltningsverket bereder årligen för varje välfärdsområde inom sitt område en expertbedömning för att bedöma om nivån på tjänsterna och finansieringen inom räddningsväsendet är tillräcklig. Utifrån välfärdsområdenas utredningar och regionförvaltningsverkens bedömningar upprättar inrikesministeriet årligen en riksomfattande redogörelse för bedömning av genomförandet av räddningsväsendets tjänster som motsvarar behoven och riskerna samt för att bedöma om finansieringen är tillräcklig. Redogörelsen ska innehålla ett förslag till behövliga åtgärder för utarbetandet av planen för de offentliga finanserna, statsbudgeten och de riksomfattande strategiska målen för räddningsväsendet samt för annan riksomfattande styrning.

Till välfärdsområdets organisation hör ett räddningsverk som under ledning och övervakning av välfärdsområdet producerar räddningsväsendets tjänster enligt vad välfärdsområdet beslutar. Välfärdsområdet kan också enligt avtal skaffa tjänster som hör till räddningsverksamheten av avtalsbrandkårer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom räddningsbranschen.
Regionförvaltningsverket ska utöva tillsyn över att välfärdsområdets räddningsväsende håller en tillräcklig servicenivå. 

Inrikesministeriet förhandlar årligen separat med varje välfärdsområde om genomförandet av räddningsväsendets uppgifter. I förhandlingarna följer man upp och bedömer hur välfärdsområdets organiseringsansvar har uppfyllts. Man behandlar välfärdsområdets mål för ordnandet av räddningsväsendet samt åtgärder som stöder målen. Inrikesministeriet och finansministeriet kan vid behov ge välfärdsområdet åtgärdsrekommendationer som gäller ordnandet. Läs mer: Förhandlingarna med välfärdsområdena.

Välfärdsområdena

Etelä-Karjalan hyvinvointialue         

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Etelä-Savon hyvinvointialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue