Hoppa till innehåll

Prehospital akutsjukvård

Vid prehospital akutsjukvård ges en patient som plötsligt insjuknat eller skadats brådskande vård och transporteras vid behov till en jourmottagning inom hälso- och sjukvården. Till de viktigaste uppgifterna för akutvårdsenhetens personal hör att göra en bedömning av patientens vårdbehov, styra patienten till rätt vårdplats och planera hur vården ska ordnas tillsammans med jourmottagningen.

Nödnumret för att tillkalla ambulans när någon plötsligt insjuknat eller skadats är 112 i hela landet. Nödcentralerna har i uppgift att bedöma hur brådskande ett uppdrag är och vilka resurser som finns att tillgå.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftning om prehospital akutsjukvård samt styr och övervakar verksamheten på ett allmänt plan. Närmare bestämmelser om uppgifterna inom den prehospitala akutsjukvården finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Sjukvårdsdistriktet organiserar den prehospitala akutsjukvården och bestämmer servicenivån

Sjukvårdsdistrikten organiserar den prehospitala akutsjukvården inom sitt område. De kan sköta verksamheten själva, i samarbete med räddningsväsendet eller ett annat sjukvårdsdistrikt eller köpa tjänsterna av någon annan serviceproducent.

Sjukvårdsdistrikten fattar beslut om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården. I beslutet fastställs den prehospitala akutsjukvårdens innehåll så att tjänsterna genomförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och är rätt dimensionerade.

Den prehospitala akutsjukvården ska planeras och genomföras i samarbete med de verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården som håller jour så att de bildar en regionalt sett funktionell helhet.

Akutvården är en integrerad del av räddningsverkens verksamhet

Räddningsverkens akutvård

Räddningsverken ordnar den regionala prehospitala akutsjukvården i samarbete med sjukvårdsdistrikten. Räddningsverken strävar efter att erbjuda mångsidig och kundorienterad prehospital akutsjukvård av hög kvalitet. Akutvården är en integrerad och naturlig del av räddningsverkens dagliga verksamhet. Räddningsverken producerar vanligen prehospital akutsjukvård på flera nivåer. Syftet med detta är att den hjälpbehövande alltid ska få den ändamålsenliga hjälp som finns närmast. Detta gäller allt från första insatsen till avancerad medicinsk akutvård som ges av en läkare. Se vilken prehospital akutsjukvård som räddningsverket i ditt område tillhandahåller.

Två sjukvårdare i ambulans

Akutvård på flera nivåer

Enheten för första insatsen Vanligen består enheten för första insatsen av en brandbil. Brandbilens personal är utbildad för att kunna göra en bedömning av patientens tillstånd, ge livräddande första hjälpen och inleda akutvård av en livlös person innan ambulansen anländer. Enheterna för första insatsen är utrustade med samma grundutrustning som ambulanserna, men de transporterar inte patienter.

Ambulans på basnivå
En ambulans på basnivå utför i praktiken icke brådskande uppdrag där patientens tillstånd är stabilt. I en ambulans på basnivå arbetar två förstavårdare på basnivå. De har yrkesfärdighet att ge vård och transport i enlighet med vårdanvisningar.

Ambulans på vårdnivå
En ambulans på vårdnivå har beredskap att inleda mer krävande vård av patienten och genomföra transporten på ett sådant sätt att patientens livsfunktioner kan tryggas. I en ambulans på vårdnivå ska den ena personen ha examen som förstavårdare eller sjukskötare. Arbetspartnern kan vara en förstavårdare på basnivå.

Akutvårdens fältchef
Akutvårdens fältchef leder och samordnar de ambulanser som larmats till akutvårdsuppdrag i samarbete med nödcentralen. Dessutom leder fältchefen akutvården i situationer med flera patienter samt vid storolyckor och uppdrag där flera myndigheter är inblandade. Fältchefen har tillgång till ett mer omfattande läkemedelsurval än en ambulans på vårdnivå.

Läkarenheten och läkarhelikoptern FinnHEMS
Läkarenhetens uppgift är att se till att patienter får läkarledd akutvård. Även om en läkare inte fysiskt finns på plats har förstavårdarna tät kontakt med en läkare under vården. Om en läkare finns på plats arbetar förstavårdarna med läkaren. I läkarhelikoptern kan förstavårdarna dessutom ansvara till exempel för orienteringen och säkerheten under landningen.

Läs mer: