Hoppa till innehåll

Aktörer inom räddningsväsendet

Inrikesministeriets räddningsavdelning

Inrikesministeriets räddningsavdelning leder, styr och övervakar räddningsväsendet och tillgången till och nivån på dess tjänster samt svarar för räddningsväsendets förberedelser och organisering i hela landet.

Regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken övervakar räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på räddningsväsendets tjänster inom det egna verksamhetsområdet.

HVA

Hyvinvointialue vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Räddningsverken

I Finland finns 21 räddningsverk som sköter räddningsväsendets uppgifter inom det egna området.

Avtalsbrandkårer

Avtalsbrandkårerna har en viktig roll i systemet för räddningsväsendet. De deltar i räddningsverksamhet och utgör den reserv som behövs vid undantagsförhållanden och för befolkningsskyddet.

Organisationer inom räddningsbranschen

Det finns flera organisationer inom räddningsbranschen som har en viktig roll bland annat när det gäller att förebygga olyckor och anordna utbildning inom räddningsbranschen.

Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten och som beviljar understöd för verksamhet som främjar förebyggandet av eldsvådor samt räddningsverksamheten.

Räddningsinstitutet

Räddningsinstitutet anordnar grundutbildning som leder till yrkesexamen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten samt utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen för räddningsväsendets befäl.

Räddningsbranschens värden 

Ett säkert och kriståligt Finland

På bilden syns räddningsvårds symbolen Fenix-fågel.

Förebyggande av olyckor

Räddningsverken hjälper invånare, företagare och andra som verkar inom deras område att förebygga olyckor med hjälp av information, vägledning och rådgivning samt säkerhetskommunikation. 

Räddningsverksamhet

I räddningsverksamheten ingår att avvärja överhängande olyckor, att minimera skadorna till följd av en redan inträffad olycka och att ge första hjälpen för att de skadade ska kunna tillfriskna.

Akutvård

Räddningsverken ordnar den regionala prehospitala akutsjukvården i samarbete med sjukvårdsdistrikten. Akutvården är en integrerad och naturlig del av räddningsverkens dagliga verksamhet.

Internationellt verksamhet

Inom räddningsväsendet sker ett kontinuerligt internationellt samarbete med Europeiska unionen, FN, Nato, de nordiska länderna och andra grannländer.

Beredskap

Beredskap innebär att man på förhand förbereder sig inför olika katastrofer, krissituationer och till och med krig.

Riksomfattande strategiska
mål

I de riksomfattande målen presenteras målen för välfärdsområdenas räddningsväsende och
nationellt betydande mål för reformen och utvecklingen av tjänsterna samt dras riktlinjer för
utvecklingen av lagstiftningen och kapaciteten upp.

Lagstiftning

Räddningsväsendet regleras av många lagar och förordningar, varav den viktigaste är räddningslagen. 

Statistik

Räddningsverkens säkerhetskommunikation når årligen cirka 900 000 människor och antalet larmuppdrag är cirka 100 000.

Publikationer och anvisningar

Inrikesministeriet publicerar anvisningar och andra publikationer som gäller räddningsväsendet, huvudsakligen i inrikesministeriets publikationsserie. Andra aktörer som ger ut sådana publikationer är bland annat räddningsinstitutet och räddningsverkens partnerskapsnätverk.

Börja studera

Räddningsinstitutet i Kuopio anordnar grundläggande yrkesutbildning och fortbildning för räddningsväsendet och nödcentralerna, beredskapsutbildning och utbildning som ger färdigheter för uppgifter inom civil krishantering.